Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Justiční stráž

Postavení a kompetence Justiční stráže při střežení Nejvyššího správního soudu

 • Justiční stráž je ozbrojeným sborem, který je součástí Vězeňské služby. Postavení a kompetence justiční stráže jsou upraveny zákonem ČNR č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 • Justiční stráž zajišťuje pořádek a bezpečnost v budově soudu a při výkonu pravomoci Nejvyššího správního soudu.

 • Příslušník vězeňské služby, který vykonává službu justiční stráže (dále jen „příslušník“), koná službu ve služebním stejnokroji s identifikačním číslem.

 • Při plnění svých úkolů je justiční stráž podřízena příslušnému řediteli vazební věznice nebo věznice a řídí se pokyny předsedy soudu, místopředsedy soudu, ředitele správy, bezpečnostního ředitele, předsedy senátu, případně jiného pověřeného zaměstnance soudu.

 • Na pokyn předsedy senátu jsou příslušníci povinni zejména :
  a) vykázat konkrétní osoby z jednací síně nebo jiného místa činnosti soudu, jakož provádět vyklizení těchto prostor,
  b) chránit před fyzickými útoky úřední a další osoby přítomné v jednací síni nebo na jiném místě činnosti soudu,
  c) upozornit předsedu senátu na případy, v nichž by provedení pokynů bránilo příslušníkovi v plnění stanovených služebních povinností,
  d) vykonávat pořádkovou službu při vstupu do jednací síně, pokud bylo rozhodnuto o vyloučení veřejnosti nebo bylo přijato opatření proti přeplňování jednací síně,
  e) provádět další činnosti sledující zajištění klidu a pořádku v jednací síni nebo na jiném místě činnosti soudu, bezpečnosti přítomných osob a nerušeného průběhu jednání.

 • Na pokyn předsedy nebo místopředsedy soudu, ředitele správy a bezpečnostního ředitele jsou příslušníci povinni zejména :
  a) zabránit vstupu nepovolaných osob do určených místností nebo jiných prostor soudu a provést vyklizení těchto prostor,
  b) zabezpečit ozbrojenou ochranu při přepravě utajovaných informací, cenností v úschově soudu a přepravy vyšších peněžních částek,
  c) zabezpečit ochranu utajovaného svědka v budově soudu, tuto činnost vykonávat v civilním oděvu na základě písemného požadavku předsedy soudu; pokyny  k ochraně utajovaného svědka může vydávat i příslušný předseda senátu,
  d) zaměstnancům poskytovat doprovod a chránit je před útoky při plnění jejich služebních povinností, a to v odůvodněných případech i mimo budovu soudu,
  e) zabezpečit doručování písemností; tuto činnost zajišťuje v koordinaci příslušného soudu nebo státního zastupitelství; doručování písemností může rovněž nařídit předseda senátu.

 • Bez pokynu oprávněné osoby provede justiční stráž služební zákrok jen tehdy, jestliže zákrok nesnese odkladu a pokynu oprávněné osoby nelze dosáhnout.

 • V případě potřeby může příslušník vyrozumět nejbližší útvar Policie České republiky a požádat o součinnost.

 • Při střežení objektů je příslušník oprávněn zjišťovat totožnost osob, které vstupují do objektu nebo se v něm nacházejí, prohlížet jejich zavazadla i věci a prohlížet dopravní prostředky při vjezdu i výjezdu. Při důvodném podezření, že osoba má u sebe zbraň nebo jinou věc, kterou by mohla narušit bezpečnost v budově soudu nebo kterou neoprávněně vynáší ze střeženého objektu, může příslušník provést její osobní prohlídku a takovou zbraň nebo jinou věc odebrat. Může přijímat i jiná opatření nezbytná k tomu, aby do objektu nebyly vnášeny nebo dopravovány věci, které by mohly narušit bezpečnost v budově soudu.

 • Příslušník je při střežení objektů oprávněn zjišťovat totožnost osob a zakročit proti osobám, které se zdržují v bezprostřední blízkosti střežených objektů, pokud je důvodná obava, že tyto osoby ohrozí bezpečnost střeženého objektu, nebo pokud se tyto osoby chovají způsobem, který ohrožuje bezpečnost střežených objektů.

 • Při doručování písemností soudu a při provádění dalších úkonů je příslušník oprávněn zjišťovat totožnost osob, vůči nimž úkon směřuje.

 • Příslušník je při plnění služebních úkolů oprávněn v případě bezprostředního nebezpečí ohrožení života, zdraví nebo majetku požádat každého o pomoc. Kdo byl o tuto pomoc požádán, je povinen ji poskytnout, pokud tím nevystaví vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou, anebo pokud tomu nebrání jiné závažné okolnosti.

 • Pokud je to nezbytné k zajištění pořádku a bezpečnosti, je příslušník při plnění svých úkolů oprávněn použít donucovací prostředky proti osobám, které ohrožují život nebo zdraví, úmyslně poškozují majetek anebo narušují pořádek nebo bezpečnost v budově soudu, jakož i jiném místě činnosti soudu a v bezprostřední blízkosti střežených objektů. Příslušník rozhoduje, který z donucovacích prostředků použije podle konkrétní situace tak, aby dosáhl účelu sledovaného služebním zákrokem. Přitom je povinen dbát, aby použití donucovacího prostředku bylo přiměřené účelu zákroku a aby jím nebyla způsobena újma zřejmě nepřiměřená povaze a nebezpečnosti protiprávního jednání.

 • Poslední aktualizace: 1.10.2008

  Aktuality

  Nejvyšší správní soud k některým dalším otázkám souvisejícím s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví

  Navrhovatelka se domáhala zrušení dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví z března a dubna letošního roku, kterými byla zakázána osobní přítomnost žáků při vyučování. Tato opatření byla zrušena dříve, než stihl o jejím návrhu rozhodnout Městský soud v Praze. Ten proto připustil změnu návrhu tak, že se deklaratorně vyjádří k tomu, zda byla či nebyla přijatá mimořádná opatření v souladu se zákonem. Dospěl k závěru, že opatření byla zákonná a žalobu proto zamítl.

  JEDNÁNÍ SOUDU
  Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
  Sp. zn.:  11 Kss 4/2020
  Datum jednání:  30.11.2020
  Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
  Sp. zn.:  16 Kss 1/2020
  Datum jednání:  02.12.2020
  Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
  Sp. zn.:  16 Kss 5/2020
  Datum jednání:  02.12.2020


  Sbírka rozhodnutí NSS