Nejvyšší správní soud
    
 

Lhůta pro podání návrhu na neplatnost volby kandidáta do EP bude u NSS od 11. do 20. června do 16 hodin

Jedinou pravomocí Nejvyššího správního soudu (NSS) ve volbách do Evropského parlamentu (EP) na území České republiky je posuzování tzv. neplatnosti volby kandidáta podle ustanovení § 57  zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu.  Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každý volič zapsaný do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejichž kandidátní listina byla pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky zaregistrována.

Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí. Výsledky voleb do Evropského parlamentu, uskutečněných na území České republiky, budou oznámeny ve středu 10. června 2009 publikací v Hospodářských novinách. Návrh nelze podávat dříve než v den následující po tomto vyhlášení, tedy ve čtvrtek 11. června 2009, jinak by byl Nejvyšším správním soudem odmítnut jako předčasný. Na Nejvyšší správní soud je možné podat návrh písemně na adresu soudu nebo ústně do protokolu ve všední dny od 8 do 16 hodin. Návrh musí být podán tak, aby byl doručen soudu nejpozději v poslední den, tedy v sobotu 20. června do 16 hodin. Adresa soudu viz odkaz Kontakty na webových stránkách soudu.

Návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li zato, že byl porušen zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

Účastníky řízení o návrhu na neplatnost volby kandidáta jsou navrhovatel, Státní volební komise a ten, jehož volba byla napadena.

Soud rozhodne usnesením, bez nutnosti nařizovat ústní jednání, a to do dvaceti dnů poté, kdy návrh došel soudu.
----------------------------------------------------------------------------------
Stručné shrnutí klíčových pojmů pro roli NSS ve volbách do Evropského parlamentu:

Označení řízení: řízení o návrhu na neplatnost volby kandidáta

Aktivní legitimace:
- každý volič zapsaný do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
- každá politická strana, politické hnutí nebo koalice , jejichž kandidátní listina byla pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky zaregistrována

Lhůta pro podání návrhu: 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí; zmeškání nelze prominout

Přípustný důvod návrhu: byla porušena ustanovení zákona o volbách do Evropského parlamentu způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta

Označení účastníků: navrhovatel, příslušný volební orgán a kandidát, jehož volba byla napadena

Lhůta pro rozhodnutí: 20 dnů

Forma rozhodnutí: usnesením bez nutnosti nařizovat jednání

Doručování účastníkům: usnesení soud doručí účastníkům a vyvěsí jej na úřední desce soudu. Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výňatky ze zákonů


Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu

§ 57

(1) Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu 13) každý volič zapsaný do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo do výpisu z něj a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejichž kandidátní listina byla pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky zaregistrována, (dále jen "navrhovatel"). Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

(2) Návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

(3) Proti usnesení, kterým Státní volební komise vyslovila, že mandát poslance Evropského parlamentu zaniká, se může poslanec, kterému takto mandát zanikl, nebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, na jejíž kandidátní listině tento poslanec ve volbách do Evropského parlamentu kandidoval, domáhat do 2 dnů od doručení rozhodnutí ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu. 13)

§ 58

(1) K řízení podle § 56 a 57 je příslušný Nejvyšší správní soud České republiky.

(2) V řízení o ochraně ve věcech seznamu voličů, registrace, neplatnosti voleb anebo o ochraně ve věcech zániku mandátu postupuje soud obdobně podle části třetí hlavy II dílu 4 soudního řádu správního. 13)

 
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
§ 90

Neplatnost voleb a hlasování

(1) Za podmínek stanovených zvláštními zákony 20) může se občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta.

(2) Účastníky jsou navrhovatel, příslušný volební orgán a ten, jehož volba byla napadena.

(3) Soud rozhodne usnesením, a to do dvaceti dnů poté, kdy návrh došel soudu. Jednání není třeba nařizovat.

§ 92

Nepřípustnost návrhu

Návrh je nepřípustný též tehdy, byl-li podán u věcně nebo místně nepříslušného soudu.

§ 93

Zvláštní ustanovení o řízení

(1) Ustanovení tohoto zákona o povinném zastoupení se neužijí; to neplatí o zastoupení zákonným zástupcem.

(2) Návrh, jímž se řízení zahajuje, nebo úkony, jimiž se řízením nebo jeho předmětem disponuje, lze provést pouze písemně nebo ústně do protokolu u věcně a místně příslušného soudu.

(3) Zmeškání lhůty k podání návrhu nelze prominout.

(4) Na náhradu nákladů řízení nemá žádný z účastníků právo.

(5) Usnesení soud doručí účastníkům a vyvěsí jej na úřední desce soudu. Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení.

Poslední aktualizace: 8.6.2009

Aktuality

OMEZENÉ ÚŘEDNÍ HODINY a uzavření budovy soudu pro veřejnost

Upozorňujeme veřejnost, že z důvodu preventivních opatření, jsou na Nejvyšším správním soudu omezené úřední hodiny (např. pro potvrzení o vedení řízení ve věci mezinárodní ochrany), a to následujícím způsobem:

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 2/2019
Datum jednání:  08.04.2020


Sbírka rozhodnutí NSS