Nejvyšší správní soud
    
 

Nejvyšší správní soud zrušil změnu územního plánu hlavního města Prahy

Rozsudkem vydaným dnešního dne ve věci 9 Ao 2/2008 Nejvyšší správní soud zrušil opatření obecné povahy - změnu Z 1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválenou usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 18/51 ze dne 19. 6. 2008. Zrušená změna územního plánu se týká mj. vymezení některých staveb, které jsou součástí Pražského (silničního) okruhu Ruzyně – Březiněves v hranicích hl. m. Prahy, včetně Rybářky a dále nové letové dráhy letiště Ruzyně. Předchozí změnu územního plánu týkající se nové letové dráhy letiště Ruzyně Nejvyšší správní soud zrušil již v červenci 2006, tehdy vytýkané nedostatky nebyly ani v nové změně územního plánu odstraněny.

Zrušení navrhovaly Městská část Praha Suchdol a tři fyzické osoby - vlastníci pozemků dotčených stavbou silničního okruhu.

Pořizovatel změny územního plánu (Magistrát hl. m. Prahy) nesprávně vymezil návrh změny územního plánu, takže její označení neodpovídalo jejímu skutečnému obsahu. Občané ani dotčené orgány tedy přesně nevěděli, čeho se navrhovaná změna územního plánu týká. V důsledku toho například opět nebylo provedeno posouzení vlivu koncepce (zamýšlených plánovaných staveb) na životní prostředí, a tím byl porušen zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Ze samotného znění změny územního plánu nelze zjistit, jakým způsobem se stávající územní plán změnil, jakých konkrétních staveb se změna týkala, apod.

V důsledku dnešního rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nelze až do schválení nové změny územního plánu vydat územní rozhodnutí o nové letové dráze, dále se musí tato skutečnost promítnout do řízení o odvolání proti územnímu rozhodnutí vydanému ke stavbám souvisejícím s veřejně prospěšnou stavbou „Pražský silniční okruh Ruzyně – Březiněves v hranicích hl. m. Prahy včetně Rybářky“.

Rozsudek byl dnes ústně vyhlášen v přítomnosti účastníků řízení, plné znění bude zveřejněno na webových stránkách soudu do týdne.

Mgr. Daniela Zemanová, soudkyně Nejvyššího správního soudu
Poslední aktualizace: 31.10.2008
JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2018
Datum jednání:  18.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 7/2018
Datum jednání:  21.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 8/2018
Datum jednání:  23.01.2019


Sbírka rozhodnutí NSS