Nejvyšší správní soud
    
 

Zvláštní senát se zabýval otázkou přezkumu certifikátu autorizovaného inspektora

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený ze tří soudců Nejvyššího soudu a tří soudců Nejvyššího správního soudu, rozhodl 6. září 2012 v kompetenčním sporu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Městským soudem v Praze, že ve věci přezkumu certifikátu autorizovaného inspektora není příslušný rozhodovat ani soud ani správní orgán. Efektivní prostředek obrany osob, dotčených věcně vadnými nebo nezákonnými certifikáty spatřuje zvláštní senát v postupu podle § 142 správního řádu, který upravuje řízení o určení právního vztahu, tedy i o tom, zda stavebníkovi skutečně vzniklo právo stavby. O vydání takového rozhodnutí může stavební úřad požádat každý, kdo prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv, tedy například dotčený soused, který byl ve zkráceném řízení opomenut. Proti výsledku řízení, jehož zahájení není omezeno žádnou lhůtou, je dále možné se odvolat a případně následně podat žalobu ve správním soudnictví. Spolu s návrhem na zahájení řízení o určení právního vztahu je rovněž možné podat návrh na vydání předběžného opatření podle § 61 správního řádu.

Zvláštní senát se tak neztotožnil s dosavadní judikaturou Nejvyššího správního soudu, která považovala autorizované inspektory za správní orgány a certifikáty autorizovaných inspektorů za správní akty. S argumenty použitými v rozhodnutích Nejvyššího správního soudu se podrobně vypořádal a zdůvodnil, že autorizovaný inspektor správním orgánem není. Zákonem mu nebyla svěřena žádná pravomoc k vydávání správních rozhodnutí, podkladem jejich činnosti je pouze soukromoprávní smlouva se stavebníkem. Inspektoři jsou soukromé osoby, které vydávají certifikáty na základě této smlouvy, a to za úplatu od stavebníka, ve svém vlastním podnikatelském zájmu a jsou za svou činnost samy odpovědné. Za jejich činnost také neodpovídá stát podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, jako je tomu u správních orgánů.

Na proces vydávání certifikátů nedopadá správní řád. Certifikát není správním rozhodnutím ani jiným úkonem dle části čtvrté správního řádu. K nástupu právních účinků dochází ze zákona až okamžikem oznámení certifikátu stavebnímu úřadu, které činí zpravidla sám stavebník nebo jeho zástupce. Samotný certifikát je tak pouhým plněním ze soukromoprávní smlouvy.

Zvláštní senát dále uvedl, že smysl právní úpravy zkráceného řízení měl vést k tomu, aby se stavební úřady nemusely zabývat bezrozpornými žádostmi o vydání stavebního povolení. Jeho smyslem však nemělo být to, aby složitější věci, které nezákonně posoudil autorizovaný inspektor ve zkráceném řízení, řešil namísto stavebního úřadu soud v rámci přezkumu certifikátu a sám zjišťoval skutkové otázky. I z tohoto důvodu se jeví vhodnějším postup podle § 142 správního řádu, ve kterém se budou skutkovými otázkami zabývat stavební úřady a budou přezkoumávat, zda byly splněny všechny zákonné podmínky, aby stavebníkovi vzniklo právo stavby.

Právní úprava certifikátů je však málo šťastná. Zvláštní senát v závěru svého rozhodnutí připomněl, že novela stavebního zákona, která je nyní v Poslanecké sněmovně Parlamentu po vrácení předlohy Senátem a která bude v dohledné době zřejmě projednána, přináší v těchto ohledech podstatné změny a poskytuje opomenutým účastníků větší garance jejich práv.

Řízení u městského soudu je v důsledku rozhodnutí zvláštního senátu skončeno, protože výrok o odmítnutí žaloby ponechal zvláštní senát beze změny, a tento výrok je tedy pravomocný. Městský soud je v této věci usnesením zvláštního senátu vázán.  Podobné věci jsou u zvláštního senátu v běhu ještě čtyři. U správních soudů jsou v běhu i další věci, které se pravděpodobně ke zvláštnímu senátu již nedostanou. Lze ale předpokládat, že i v nich bude názor zvláštního senátu respektován a soud žaloby odmítne.

Protože žalobu proti certifikátu podle názoru zvláštní senátu podat nelze, senát probral i možnosti obrany dotčených osob. Jak uvedeno v úvodu, účastníci, kteří byli postupem autorizovaného inspektora opomenuti, se podle názoru zvláštního senátu mohou obrátit dle § 142 správního řádu na stavební úřad s návrhem na určení, zda stavebníkovi právo stavět vzniklo. O takovém návrhu stavební úřad rozhodne bezodkladně, jinak zpravidla do 30 dnů. S návrhem může být spojen i návrh na předběžné opatření (§ 61 správního řádu). Nespokojená strana takového sporu může proti rozhodnutí stavebního úřadu podat odvolání, o kterém by rozhodl instančně nadřízený. Jeho rozhodnutí může být napadeno u správního soudu žalobou.

V případech, kde v dosud běžících sporech soud vydal předběžné opatření v řízení o žalobách proti certifikátu, účinnost tohoto opatření skončí právní mocí rozhodnutí o odmítnutí žaloby.

Pokud stavební úřad v řízení podle § 142 správního řádu určí, že právo stavět zákonně nevzniklo, zvolí další vhodný postup (může například vyzvat stavebníka ke zjednání nápravy, nebo mu to rozhodnutím uložit, může provést kontrolní prohlídku stavby a podle okolností vyzvat k zastavení stavby nebo o tom rozhodnout, zahájit řízení o odstranění stavby atd.).

 

Rozhodnutí zvláštního senátu ze dne 6. 9. 2012 je k dispozici na webových stránkách Nejvyššího správního soudu pod čj. Konf 25/2012-9.

Poslední aktualizace: 19.9.2012

Aktuality

Nejvyšší správní soud k některým dalším otázkám souvisejícím s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví

Navrhovatelka se domáhala zrušení dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví z března a dubna letošního roku, kterými byla zakázána osobní přítomnost žáků při vyučování. Tato opatření byla zrušena dříve, než stihl o jejím návrhu rozhodnout Městský soud v Praze. Ten proto připustil změnu návrhu tak, že se deklaratorně vyjádří k tomu, zda byla či nebyla přijatá mimořádná opatření v souladu se zákonem. Dospěl k závěru, že opatření byla zákonná a žalobu proto zamítl.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2020
Datum jednání:  30.11.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 1/2020
Datum jednání:  02.12.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 5/2020
Datum jednání:  02.12.2020


Sbírka rozhodnutí NSS