Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Volební senát NSS pozastavil činnost politického hnutí

Důvodem, proč volební senát pod vedením jeho předsedy soudce Tomáše Langáška pozastavil činnost politického hnutí LIST JAROMÍRA SOUKUPA a vyhověl tak návrhu vlády, je skutečnost, že hnutí ve lhůtě šesti měsíců, ani později do dne rozhodování soudu, nesplnilo svou povinnost ustanovit orgány hnutí, jež mu plyne z § 6 odst. 5 zákona o politických stranách.

Smyslem institutu pozastavení činnosti politické strany nebo hnutí je vytvořit právní rámec pro nápravu vadného stavu, a pokud k této nápravě ve stanovené lhůtě nedojde, je třeba přistoupit k následnému podání návrhu na rozpuštění politické strany nebo hnutí. Podle § 14 odst. 2 zákona o politických stranách totiž mohou strany a hnutí při pozastavení činnosti činit pouze úkony zaměřené na odstranění stavu, který byl důvodem k rozhodnutí soudu o pozastavení jejich činnosti, a to nejdéle po dobu jednoho roku. Trvají-li i nadále skutečnosti, pro které byla činnost strany nebo hnutí pozastavena, podají orgány uvedené v § 15 zákona o politických stranách návrh na rozpuštění strany nebo hnutí,“ uvádí se mimo jiné v rozhodnutí sedmičlenného volebního senátu.

 

Informace k rozsudku ze dne 2. listopadu 2020 ve věci sp. zn. Pst 19/2019.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

Poslední aktualizace: 23.11.2020

Aktuality

NSS rozhodl o další kasační stížnosti prezidenta republiky proti rozsudku Městského soudu v Praze ve věci nejmenování profesorů

Rozhodnutí ze dne 19. 1. 2016, jímž prezident republiky poprvé nejmenoval doc. RNDr. Ivana Ošťádala, CSc. profesorem, Městský soud v Praze zrušil rozsudkem ze dne 27. 4. 2018, č. j. 10 A 174/2016 – 143. V něm se městský soud podrobně zabýval povahou řízení ke jmenování profesorem a úlohou prezidenta republiky v tomto řízení, včetně rozsahu jeho rozhodovacích pravomocí. Prezident republiky nejprve podal proti tomuto rozsudku kasační stížnost, později ji však podáním ze dne 12. 6. 2018 vzal zpět, a proto Nejvyšší správní soud toto řízení o kasační stížnosti zastavil. Rozsudek městského soudu se tak stal konečným a prezident byl povinen se jím řídit.

JEDNÁNÍ SOUDU
Energetika
Sp. zn.:  8 As 127/2019
Datum jednání:  27.01.2021


Sbírka rozhodnutí NSS