Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Úvod

Budova_Nejvyssiho_spravniho_souduNejvyšší správní soud sídlí v Brně. Je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví.

Soustavu soudů ve správním soudnictví tvoří jednak krajské soudy, u nichž je správní soudnictví od další pravomoci odděleno pouze vnitřní organizací příslušného soudu, a jednak Nejvyšší správní soud, který je soudním orgánem specializovaným  výlučně pro oblasti správního soudnictví.  Nejvyšší správní soud, jako soud především kasační, dbá v rámci své činnosti o zákonnost a jednotu rozhodování krajských soudů a správních orgánů tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech směřujících proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů ve správním soudnictví, jimiž se stěžovatelé domáhají zrušení napadených rozhodnutí. Tato ochrana proti nezákonným rozhodnutím správního orgánu je dále nově doplněna o ochranu před jeho nečinností a před nezákonnými zásahy správního orgánu.

Nejvyšší správní soud dále rozhoduje ve věcech volebních, ve věcech rozpuštění politických stran a politických hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti. Nejvyšší správní soud také rozhoduje o kasačních stížnostech proti rozhodnutím krajských soudů ve věcech zrušení opatření obecné povahy nebo jejich částí pro rozpor se zákonem, stejně jako o kasačních stížnostech ve věcech místního a krajského referenda.

Do pravomoci Nejvyššího správního soudu patří rovněž rozhodování některých kladných nebo záporných kompetenčních sporů mezi orgány veřejné správy. Nejvyšší správní soud je také kárným soudem pro řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů.

Poslední aktualizace: 19.12.2014

Aktuality

Nejvyšší správní soud se obrací na Soudní dvůr s předběžnou otázkou týkající se zajišťování migrantů v České republice

Desátý senát Nejvyššího správního soudu dnes předložil Soudnímu dvoru Evropské unie předběžnou otázku. V ní se Soudního dvora ptá, zda lze zajistit cizince podle čl. 28 odst. 2 tzv. nařízení Dublin III, tedy za účelem jeho přemístění do jiného členského státu EU, který je příslušný k posouzení jejich žádosti o azyl, a to za situace, kdy české právo nedefinuje objektivní kritéria zakládající podezření „vážného nebezpečí útěku“ cizince.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 6/2015
Datum jednání:  24.11.2015
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 8/2014
Datum jednání:  05.11.2015
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 1/2015
Datum jednání:  12.11.2015


Nové vydání Sbírky rozhodnutí NSS