Nejvyšší správní soud
    
 

Umísťovat reklamní billboardy v plochách izolační zeleně podél komunikací v Praze nelze

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost vlastnice billboardu, která se domáhala prodloužení platnosti souhlasu s jeho umístěním v zeleném pásu podél komunikace.

Společnost JARNETTE RÉCLAME spol. s r.o., žádala u stavebního úřadu (odboru výstavby Úřadu Městské části Praha 4) prodloužení doby platnosti územního souhlasu s umístěním stavby pro reklamu – billboardu – v pražském Braníku při sjezdu z Jižní spojky na Modřanskou. Souhlas z roku 2012 byl totiž původně udělen jen do května 2016 a žadatelka ho proto nyní chtěla prodloužit do srpna 2020. Stavební úřad tentokrát žadatelce nevyhověl, neboť dospěl k závěru, že billboard je podle územního plánu hl. města Prahy umístěn v tzv. monofunkční ploše izolační zeleně, v níž nelze umísťovat nic jiného, než co slouží k plnění funkce izolační zeleně nebo co je výjimečně územním plánem pro takové plochy připuštěno. Reklamní zařízení přitom mezi přípustnými využitími plochy izolační zeleně v územním plánu vyjmenována nejsou.

Žadatelka neuspěla s odvoláním u Magistrátu hl. m. Prahy a ani s žalobou u Městského soudu v Praze. Proti jeho rozsudku podala kasační stížnost, avšak i tu Nejvyšší správní soud zamítl.

Ve věci rozhodující šestý senát konstatoval, že stavba pro reklamu (billboard) skutečně neodpovídá přípustným funkčním využitím monofunkční plochy izolační zeleně. Nejen že stavba pro reklamu nijak nesouvisí s funkcí zeleně, dokonce ji omezuje. Není totiž pochyb o tom, že pro plnění reklamní funkce je nezbytné, aby žádná vzrostlá zeleň viditelnosti billboardu nebránila, stejně tak obsluha stavby vyžaduje udržování volného přístupu k ní. Stavba pro reklamu nijak nesouvisí s doplňkovými funkčními využitími, která podle územního plánu zahrnují např. drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení. Co se týče výjimečně přípustných funkčních využití (např. komunikace vozidlové, odstavné plochy se zelení, čerpací stanice pohonných hmot, stavby pro provoz PID či pro železniční provoz apod.) a nelze k nim stavbu pro reklamu nijak připodobnit.

Stavba pro reklamu prostě slouží jen k účelu reklamy, tedy ke komerční masové komunikaci zadavatele reklamy. Tvrzení stěžovatelky, že billboard má stejně jako zeleň též funkci ochrannou, protože přece v době suchého a horkého léta vrhá stín, brání vysušování půdy a svou plochou zachycuje prach, jsme opravdu nemohli brát vážně. Stín vrhá i výšková budova a prach sedá na všechno. Pak by platilo, že čím větší stavba, tím lépe, a nebyl by vůbec důvod plochy zeleně v územním plánu stanovovat a chránit před zastavěním,“ poznamenal předseda senátu Tomáš Langášek.

Senát nedal stěžovatelce za pravdu ani v tom, že má z důvodu ochrany legitimního očekávání nárok na to, že jí stavební úřad opět vyhoví a souhlas prodlouží, když už jí jednou, v roce 2012, souhlas dal. Soudci konstatovali, že nelze hovořit o legitimním očekávání, že územní souhlas s umístěním stavby bude pokračovat, neboť šlo od počátku o stavbu dočasnou s přesně vymezenou dobou trvání souhlasu. Je to naopak nynější zamítavé rozhodnutí, které je v souladu se zákonem a pražským územním plánem, a proto stěžovatelce tzv. ochrana legitimního očekávání nesvědčí. Stejně lze odpovědět také na námitku poukazující na údajně odlišné postupy či rozhodování jiných stavebních úřadů v Praze.

K rozsudku č. j. 6 As 276/2019 - 48 ze dne 30.7. 2020.

Poslední aktualizace: 9.10.2020

Aktuality

NSS rozhodl o další kasační stížnosti prezidenta republiky proti rozsudku Městského soudu v Praze ve věci nejmenování profesorů

Rozhodnutí ze dne 19. 1. 2016, jímž prezident republiky poprvé nejmenoval doc. RNDr. Ivana Ošťádala, CSc. profesorem, Městský soud v Praze zrušil rozsudkem ze dne 27. 4. 2018, č. j. 10 A 174/2016 – 143. V něm se městský soud podrobně zabýval povahou řízení ke jmenování profesorem a úlohou prezidenta republiky v tomto řízení, včetně rozsahu jeho rozhodovacích pravomocí. Prezident republiky nejprve podal proti tomuto rozsudku kasační stížnost, později ji však podáním ze dne 12. 6. 2018 vzal zpět, a proto Nejvyšší správní soud toto řízení o kasační stížnosti zastavil. Rozsudek městského soudu se tak stal konečným a prezident byl povinen se jím řídit.

JEDNÁNÍ SOUDU
Energetika
Sp. zn.:  8 As 127/2019
Datum jednání:  27.01.2021


Sbírka rozhodnutí NSS