Nejvyšší správní soud
    
 

Probíhající řízení

Nejvyšší správní soud (NSS) podal podle § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu, v letech 2003 až 2017 k Ústavnímu soudu ČR celkem 38 návrhů na zrušení zákona nebo části zákona, případně návrhů na vyslovení protiústavnosti zákona nebo části zákona. Ústavní soud o 3 návrzích dosud nerozhodl, 12 návrhům vyhověl, 12 návrhů zamítl, 3 částečně zamítl, 7 odmítl a 1 řízení o návrhu zastavil. Níže poskytujeme přehled podaných návrhů a příslušných rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) ČR.  Po prokliknutí hypertextového odkazu pod číslem jednacím napadaného rozhodnutí se zobrazí plný text návrhu NSS k ÚS. U věcí, ve kterých Ústavní soud ČR již rozhodl, je připojen také hypertextový odkaz na příslušné rozhodnutí ÚS.  

   

Místní poplatek za komunální odpad

Návrh ze dne 8. 4. 2015 na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,ve znění zákona č. 185/2001 Sb., účinném do 30. 6. 2012 (dále jen „zákon o místníchpoplatcích“), tzn. návrh na vyslovení protiústavnosti následujícího textu:

„a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,“.

NSS dospěl k závěru, že ustanovení zákona o místních poplatcích je v části, ve které ukládá poplatkovou povinnost i nezletilým dětem, které mají v obci trvalý pobyt, přičemž nepřenáší tuto poplatkovou povinnost alespoň v platební rovině na zákonné zástupce nezletilce, v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Zároveň s ohledem na to, že došlo s účinností od 1. 7. 2012 ke změně příslušného ustanovení (viz níže), nemohl NSS podat návrh na jeho zrušení. Z tohoto důvodu podal návrh na vyslovení jeho protiústavnosti dle čl. 95 odst. 2 Ústavy.

Číslo jednací návrhu Nejvyššího správního soudu: 9 As 211/2014-98.

Spisová značka, pod kterou je věc vedena v řízení před Ústavním soudem ČR: Pl. ÚS 9/2015.

 

Bezúhonnost podle zákona o myslivosti

Návrh ze dne 4. 3. 2016 na zrušení ustanovení § 12 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

NSS dospěl k závěru, že ustanovení upravující podmínky bezúhonnosti pro výkon funkce myslivecké stráže ve smyslu § 12 odst. 4a odst. 5 zákona o myslivosti, jsou nastavena v rozporu s ústavním pořádkem Českérepubliky, neboť neodůvodněně znevýhodňují osoby splňující všechna kritéria stanovenáv § 12 odst. 3 zákona o myslivosti, které byly shledány bezúhonnými pro získání zbrojníhoprůkazu i loveckého lístku, avšak kdykoli v minulosti se dopustily úmyslného trestného činunebo přestupku na úseku myslivosti nebo jim byla uložena pokuta podle zákona o myslivosti.Jedná se tudíž o porušení čl. 26 odst. 1 a čl. 21 odst. 4 Listiny ve spojení s čl. 3 odst. 1 Listiny.

Číslo jednací návrhu Nejvyššího správního soudu: 2 As 278/2015-25.

Spisová značka, pod kterou je věc vedena v řízení před Ústavním soudem ČR: Pl. ÚS 8/2016.

 

Projednání a rozhodnutí incidenčního sporu v rámci insolvenčního řízení

Návrh ze dne 4. 5. 2016 na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Kárný senát je přesvědčen o tom, že § 160 odst. 2 insolvenčního zákona je v rozporu s právem na zákonného soudce zakotveným v čl. 38 odst. 1 Listiny, právem na nezávislý a nestranný soud chráněným čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy, a dále s principem nezávislosti soudní moci obsaženým v čl. 81 Ústavy a principem nezávislosti soudců stanoveným čl. 82 odst. 1 Ústavy.

Číslo jednací návrhu Nejvyššího správního soudu: 13 Kss 1/2016-86.

Spisová značka, pod kterou je věc vedena v řízení před Ústavním soudem ČR: Pl. ÚS 22/2016.

 

 

Poslední aktualizace: 16.6.2017

Aktuality

Pravomoc NSS v přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny

Pravomocí Nejvyššího správního soudu v přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny PČR je posuzování návrhu na neplatnost voleb, hlasování či volby kandidáta (vícero kandidátů) podle § 87 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2017
Datum jednání:  31.10.2017
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 6/2017
Datum jednání:  31.10.2017
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 2/2017
Datum jednání:  01.11.2017


Sbírka rozhodnutí NSS