Nejvyšší správní soud
    
 

Probíhající řízení

Nejvyšší správní soud (NSS) podal podle § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu, od roku 2003  k Ústavnímu soudu celkem 42 návrhů na zrušení zákona nebo části zákona, případně návrhů na vyslovení protiústavnosti zákona nebo části zákona. Ústavní soud o 2 návrzích dosud nerozhodl, 12 návrhům vyhověl, 15 návrhů zamítl, 2 částečně zamítl, 8 odmítl, 1 řízení o návrhu zastavil a 2 rozhodnutí NSS zrušil. Níže poskytujeme přehled podaných návrhů a příslušných rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) ČR. U věcí, ve kterých Ústavní soud ČR již rozhodl, je připojen také hypertextový odkaz na příslušné rozhodnutí ÚS.

 

Lhůta k podání žaloby

Návrh na zrušení § 80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.

Podnětem návrhu bylo před soudem napadené usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla odmítnuta žaloba na ochranu proti nečinnosti Ministerstva vnitra z důvodu marného uplynutí lhůty k podání této žaloby. Nejvyšší správní soud při posouzení věci nenalezl cestu k ústavně konformnímu výkladu daného ustanovení a proto dospěl k závěru, že § 80 odst. 1 a 2 s. ř. s. je v rozporu s principem materiálního právního státu podle čl. 1 odst. 1 Ústavy a s právem na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Číslo jednací návrhu Nejvyššího správního soudu: 2 Azs 300/2018-43.

 

Pobyt cizinců

Návrh na zrušení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Podnětem návrhu bylo před soudem napadené rozhodnutí o žádosti o propuštění ze zařízení pro zajištění cizinců. Krajský soud v Plzni žalobu proti tomuto rozhodnutí zamítl. Uvedl, že současná právní úprava umožňuje přezkum důvodnosti trvání zajištění v rozumných intervalech. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že § 129a odst. 3 zákona o pobytu cizinců je protiústavní. Konkrétně je v rozporu s právem na osobní svobodu dle čl. 8 Listiny, právem na soudní ochranu dle čl. 36 Listiny, právem na přezkum zákonnosti zbavení osobní svobody dle čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a právem na osobní svobodu dle čl. 9 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Podal proto Ústavnímu soudu návrh na jeho zrušení.

Číslo jednací návrhu Nejvyššího správního soudu: 8 Azs 26/2018-49.

Poslední aktualizace: 7.4.2020

Aktuality

Umísťovat reklamní billboardy v plochách izolační zeleně podél komunikací v Praze nelze

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost vlastnice billboardu, která se domáhala prodloužení platnosti souhlasu s jeho umístěním v zeleném pásu podél komunikace.

JEDNÁNÍ SOUDU
Ceny
Sp. zn.:  10 As 272/2018
Datum jednání:  09.09.2020


Sbírka rozhodnutí NSS