Nejvyšší správní soud
    
 

Probíhající řízení

Nejvyšší správní soud (NSS) podal podle § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu, od roku 2003  k Ústavnímu soudu celkem 42 návrhů na zrušení zákona nebo části zákona, případně návrhů na vyslovení protiústavnosti zákona nebo části zákona. Ústavní soud o 2 návrzích dosud nerozhodl, 12 návrhům vyhověl, 15 návrhů zamítl, 2 částečně zamítl, 8 odmítl, 1 řízení o návrhu zastavil a 2 rozhodnutí NSS zrušil. Níže poskytujeme přehled podaných návrhů a příslušných rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) ČR. U věcí, ve kterých Ústavní soud ČR již rozhodl, je připojen také hypertextový odkaz na příslušné rozhodnutí ÚS.

 

Registrace k účasti na volební kampani

Návrh na zrušení § 16h odst. 1 písm. a) a § 16 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony.

Podnětem návrhu byl před soudem napadený rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Nejvyšší správní soud při posouzení věci dospěl k názoru, že ačkoliv povinná registrace třetích osob sleduje legitimní cíl, nejde o přiměřené omezení svobody projevu.

Číslo jednací návrhu Nejvyššího správního soudu: Ars 4/2019-53.

 

Lhůta k podání žaloby

Návrh na zrušení § 80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.

Podnětem návrhu bylo před soudem napadené usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla odmítnuta žaloba na ochranu proti nečinnosti Ministerstva vnitra z důvodu marného uplynutí lhůty k podání této žaloby. Nejvyšší správní soud při posouzení věci nenalezl cestu k ústavně konformnímu výkladu daného ustanovení a proto dospěl k závěru, že § 80 odst. 1 a 2 s. ř. s. je v rozporu s principem materiálního právního státu podle čl. 1 odst. 1 Ústavy a s právem na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Číslo jednací návrhu Nejvyššího správního soudu: 2 Azs 300/2018-43.

 

Pobyt cizinců

Návrh na zrušení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Podnětem návrhu bylo před soudem napadené rozhodnutí o žádosti o propuštění ze zařízení pro zajištění cizinců. Krajský soud v Plzni žalobu proti tomuto rozhodnutí zamítl. Uvedl, že současná právní úprava umožňuje přezkum důvodnosti trvání zajištění v rozumných intervalech. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že § 129a odst. 3 zákona o pobytu cizinců je protiústavní. Konkrétně je v rozporu s právem na osobní svobodu dle čl. 8 Listiny, právem na soudní ochranu dle čl. 36 Listiny, právem na přezkum zákonnosti zbavení osobní svobody dle čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a právem na osobní svobodu dle čl. 9 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Podal proto Ústavnímu soudu návrh na jeho zrušení.

Číslo jednací návrhu Nejvyššího správního soudu: 8 Azs 26/2018-49.

Poslední aktualizace: 8.9.2020
JEDNÁNÍ SOUDU
Energetika
Sp. zn.:  8 As 127/2019
Datum jednání:  30.09.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2021
Datum jednání:  04.10.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2021
Datum jednání:  11.10.2021


Sbírka rozhodnutí NSS