Nejvyšší správní soud
    
 

Pravomoc Nejvyššího správního soudu v přezkumu voleb do Senátu

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se v České republice konají volby jedné třetiny senátorů do Senátu Parlamentu České republiky. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční o týden později, tj. v pátek 12. října a v sobotu 13. října 2018.

Nejvyšší správní soud, resp. jeho tzv. sedmičlenný volební senát, rozhoduje o návrzích na neplatnost voleb, neplatnost hlasování a neplatnost volby kandidáta ve volbách do Senátu podle § 90 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, a podle § 87 odst. 2 až 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Podáním návrhu na neplatnost voleb, neplatnost hlasování či neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl senátor volen, a každá politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci ve volebním obvodu byla pro volby do Senátu zaregistrována.

Výsledek voleb do Senátu bude vyhlášen sdělením ve Sbírce zákonů (§ 77 zákona č. 247/1995 Sb.); elektronická Sbírka zákonů je dostupná na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/). Den vyhlášení výsledků je právě den, kdy jsou tyto výsledky ve Sbírce zákonů publikovány. Návrh nelze podávat dříve než v den následující po tomto vyhlášení.

Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

Na Nejvyšší správní soud je možné podat návrh písemně na adresu Nejvyššího správního soudu nebo ústně do protokolu u Nejvyššího správního soudu ve všední dny od 8 do 16 hodin. Návrh lze podat písemně též v elektronické formě podepsaný elektronicky na elektronickou podatelnu (podatelna@nssoud.cz) nebo do datové schránky Nejvyššího správního soudu (wwjaa4f). Návrh musí být podán tak, aby byl doručen Nejvyššímu správnímu soudu nejpozději poslední den desetidenní lhůty do 16.00 hodin.

Návrh na neplatnost hlasování může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování. Návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb. Návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

Soud rozhodne usnesením bez nutnosti nařizovat ústní jednání, a to do dvaceti dnů poté, co návrh došel soudu.

Upozornění: ve věcech volebních pro volby do zastupitelstev obcí jsou věcně příslušné krajské soudy, nikoli Nejvyšší správní soud.

Návrh bude odmítnut jako nepřípustný, pokud bude doručen místně nebo věcně nepříslušnému soudu.

 

Poslední aktualizace: 11.10.2018
JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2018
Datum jednání:  18.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 7/2018
Datum jednání:  21.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 8/2018
Datum jednání:  23.01.2019


Sbírka rozhodnutí NSS