Nejvyšší správní soud
    
 

Pravomoc Nejvyššího správního soudu v přezkumu volby prezidenta republiky

Prezidentské volby se konají ve dvou kolech a upravuje je zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. Ve dnech 11. až 12. ledna 2013 se bude konat první kolo a v případě, že postoupí do druhého volebního kola více kandidátů, uskuteční se druhé kolo volby prezidenta 25. a 26. ledna 2013.

  • Pravomocí Nejvyššího správního soudu ve volbě prezidenta je ochrana ve věci registrace kandidátní listiny podle § 65 a § 68 uvedeného zákona a dále § 89 zákona č.150/2002 Sb., soudní řád správní. Navrhující poslanci, navrhující senátoři, navrhující občan i kandidát uvedený na kandidátní listině se mohou domáhat vydání rozhodnutí o povinnosti správního orgánu kandidátní listinu registrovat. Nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů, kteří navrhli kandidáta na funkci prezidenta republiky, nebo občan, který navrhl kandidáta na funkci prezidenta republiky se také mohou domáhat vydání rozhodnutí o zrušení registrace kandidátní listiny jiného prezidentského kandidáta.

         V obou případech je nutné podat návrh soudu nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí  o registraci, resp.odmítnutí kandidátní listiny. Soud rozhodne usnesením, a to do patnácti dnů poté, kdy mu návrh došel. Jednání není třeba nařizovat.

 

  • Další pravomocí Nejvyššího správního soudu je přezkum platnosti volby podle § 90 odst. 5 soudního řádu správního. Každý občan zapsaný do stálého seznamu, nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů, kteří navrhli kandidáta na funkci prezidenta republiky, anebo občan, který navrhl kandidáta na funkci prezidenta republiky, se může domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti volby. Návrh na neplatnost volby prezidenta může podat navrhovatel, pokud se domnívá, že byla porušena ustanovení zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby prezidenta.

          Návrh je třeba podat Nejvyššímu správnímu soudu nejpozději 7 dnů po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní volební komisí. Soud rozhodne usnesením, a to do patnácti dnů poté, kdy návrh došel soudu. Jednání není třeba nařizovat. Rozhodne-li soud o neplatnosti části volby prezidenta republiky, určí v usnesení, od kterého úkonu se volba prezidenta republiky bude opakovat. Pokud soud shledá chybu ve výpočtu volebního orgánu při zjišťování výsledku hlasování, uloží povinnost příslušným volebním orgánům upravit zápis o výsledku volby prezidenta republiky a ten vyhlásit.

 

  • Řízením ve věci porušení pravidel financování volební kampaně (dle § 67 zákona č. 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta republiky) je příslušný Městský soud v Praze. Proti rozhodnutí Městského soudu v Praze lze podat k NSS kasační stížnost (§ 104 odst. 1 soudního řádu správního).

 

 

Poslední aktualizace: 23.11.2012

Aktuality

Opatření předsedy kárného senátu proti přeplněnosti jednací síně

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání v řízení o kárné odpovědnosti soudce, JUDr. Alexandra Sotoláře, předsedy senátu Městského soudu v Praze, konaného pod sp. zn. 13 Kss 6/2019 dne 14. 7. 2020 od 10:00 hod v budově Nejvyššího správního soudu vydává předseda kárného senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2019
Datum jednání:  14.07.2020


Sbírka rozhodnutí NSS