Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Pravidla pro přidělování a zastupování

Pravidla rozdělování věcí

1. Základem vnitřní organizace soudu jsou v souladu s ustanovením § 40 ZSS soudní oddělení vytvořená podle senátů.

2. Agenda se rozděluje v souladu s ústavním principem zákonného soudce tak, aby nejpozději v pracovní den, v co nejkratší době po té, kdy věc soudu došla, bylo nepochybné, do kterého soudního oddělení náleží. Rozdělování věcí se řídí pořadím v došlé poště. Pořadová čísla došlé pošty zadává podatelna podle toho, kdy byla soudu doručena prostřednictvím doručovacího orgánu, osobním podáním, stažením z datové schránky nebo stažením elektronického podání.

3. Ředitelka soudních kanceláří přiděluje věci dle následujících pravidel:

3.1. Rejstřík As (Afs, Ads, Azs) - ředitelka soudních kanceláří rozděluje denně kasační agendu (s výjimkou kasační agendy uvedené v bodu 3.2.) postupně po jednom spisu každému soudci podle pořadí soudců a senátů uvedeného v rozvrhu práce. Jde-li o některou z věcí vyjmenovaných v přehledu rejstříkových značek, přiřadí spisu příslušnou rozšířenou rejstříkovou značku (Afs, Ads, Azs). Přitom v tomto pořadí přidělování zohledňuje přidělené věci dle bodu 3.2., 3.4. a 3.5. tak, aby celkový počet věcí přidělených jednotlivým soudcům byl stejný. Při přidělování věcí ředitelka soudních kanceláří vynechá:

3.1.1. předsedu soudu sedmkrát poté, co je mu přidělena věc,

3.1.2. místopředsedkyni soudu třikrát poté, co je jí přidělena věc,

3.1.3. předsedu kárného senátu pětkrát poté, co je mu přidělen návrh ve věci kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců či soudních exekutorů.

Ředitelka soudních kanceláří přidělí soudcům, kterým uplynulo funkční období předsedy kárného senátu a jejichž věci byly přiděleny novému předsedovi kárného senátu dle bodu 3.4., věci mimo pořadí v počtu, který odpovídá tomu, kolikrát byl při přidělování věcí vynechán nový předseda kárného senátu dle bodu 3.1.3.

3.2. Rejstříky Aprk, Aprn, Ars, Pst, Vol, Komp, Konf - ředitelka soudních kanceláří rozděluje denně agendu návrhů na určení lhůty k provedení procesního úkonu, kasačních stížností ve věcech místního a krajského referenda, kasačních stížností ve věcech dohledu nad hospodařením politických stran a hnutí a ve věcech dohledu nad financováním volebních kampaní politických stran a hnutí, návrhů ve věcech politických stran a politických hnutí, návrhů a kasačních stížností ve volebních věcech, kompetenčních žalob a kompetenčních sporů postupně po jednom spisu jednotlivým členům příslušných senátů podle pořadí soudců uvedeného v rozvrhu práce.

3.3. Rejstříky Na (Nao, Nad) - ředitelka soudních kanceláří rozděluje denně ostatní nekasační agendu postupně po jednom spisu každému soudci podle pořadí soudců a senátů uvedeného v rozvrhu práce. Jde-li o některou z věcí vyjmenovaných v přehledu rejstříkových značek, přiřadí spisu příslušnou rozšířenou rejstříkovou značku (Nao, Nad).

3.4. Rejstříky Kss, Ksz, Kse - ve věcech kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a soudních exekutorů rozděluje ředitelka soudních kanceláří postupně tyto věci po jednom spisu jednotlivým předsedům příslušných senátů, a to podle číselného pořadí senátů (věci kárné odpovědnosti soudců přiděluje postupně předsedům senátů č. 11, 13 a 16, věci kárné odpovědnosti soudních exekutorů přiděluje postupně předsedům senátů č. 14 a 15, věci kárné odpovědnosti státních zástupců předsedovi senátu č. 12). Pokud je kárně obviněným soudce rozhodující ve správním soudnictví, je předsedou senátu soudce Nejvyššího soudu. Předsedové senátu mohou rozhodnout o přidělení jednotlivé věci soudcům a přísedícím těchto senátů jako zpravodajům. Předsedům kárných senátů se věci přidělují ode dne následujícího po uplynutí funkčního období předchozího kárného senátu. Jestliže kárný senát neprovedl v řízení zahájeném před uplynutím jeho funkčního období žádný úkon, předseda soudu přidělí tyto věci opatřením novému předsedovi kárného senátu.

3.5. Věci předložené rozšířenému senátu (Rs) - ve věcech předložených sedmičlennému a devítičlennému rozšířenému senátu přiděluje věci soudcům těchto senátů jako zpravodajům předseda rozšířeného senátu. Je-li to možné, přidělí věc zpravidla jako soudci zpravodaji jinému soudci než členu senátu, který věc rozšířenému senátu předložil nebo který byl členem senátu, jenž svůj právní názor na předloženou otázku v rozhodnutí soudu již vyslovil.

4. Pravidla pro přidělování souvisejících věcí:

4.1. Kasační stížnost směřující proti novému rozhodnutí krajského soudu vydanému po předchozím rozsudku Nejvyššího správního soudu v téže věci se přidělí tomu soudci, který byl soudcem zpravodajem v předchozím řízení o kasační stížnosti; o věci rozhodne senát, jehož je takový soudce členem, ve složení dle rozvrhu práce platného v době přidělení související věci.; to platí přiměřeně i v případě zrušení rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Ústavním soudem, případně rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie v řízení o předběžné otázce.

Toto pravidlo se netýká kasačních stížností proti procesním rozhodnutím krajských soudů.

4.2. Věci související rozhodované soudcem zpravodajem, který již není soudcem Nejvyššího správního soudu nebo kterému se nové věci již nepřidělují, se přidělí jinému soudci v senátu, jehož byl takový soudce členem, a to podle pořadí uvedeného v rozvrhu práce platného v době přidělení související věci počínaje prvním předsedou senátu. Není-li možno věc přidělit žádnému ze soudců tohoto senátu, přidělí se věc, jako by nebyla související ve smyslu tohoto ustanovení.

4.3. Návrhy ve věcech kárné odpovědnosti téhož kárně obviněného soudce, státního zástupce či soudního exekutora se přidělují témuž kárnému senátu; to neplatí, pokud se mu nové věci již nepřidělují.

4.4. Věci související, přidělené soudci zpravodaji, který byl dočasně přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu a jehož dočasné přidělení skončilo, se vrátí zpět původnímu soudci zpravodaji.

5. Přidělování věcí soudcům nově přiděleným nebo přeloženým k výkonu soudnictví k Nejvyššímu správnímu soudu:

5.1. Nově přiděleným nebo přeloženým soudcům se po jejich nástupu přidělují věci v kasační agendě podle tohoto rozvrhu, a to mimo pořadí, až do dosažení úrovně stanovené jako průměrný počet neskončených kasačních věcí na jednoho soudce ke dni nástupu přiděleného či přeloženého soudce, nestanoví-li rozvrh práce jinak. Do průměrného počtu se započítávají pouze kasační věci přidělené soudcům, kteří nemají v přidělování věcí žádné úlevy. Poté se další věci těmto soudcům přidělují podle obecných pravidel, nestanoví-li rozvrh práce jinak.

5.2. Soudci Ivu Pospíšilovi se od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019 nové věci s výjimkou agendy Na nepřidělují. V období od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019 se mu přidělují věci v kasační agendě podle rozvrhu práce, a to mimo pořadí, až do dosažení počtu 35 věcí. V období od 1. 6. 2019 do 31. 8. 2019 se mu přidělují věci v kasační agendě podle rozvrhu práce, a to mimo pořadí, až do dosažení počtu 35 věcí. Od 1. 9. 2019 se mu věci v kasační agendě přidělují podle tohoto rozvrhu, a to mimo pořadí, v počtu stanoveném jako průměrný počet neskončených kasačních věcí na jednoho soudce ke dni 1. 9. 2019; do průměrného počtu se nezapočítavají jeho vlastní neskončené věci. Poté se mu další věci přidělují podle obecných pravidel rozvrhu práce.

5.3. Je-li ve věci přidělené senátu č. 6 v období od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019 soudcem zpravodajem:

5.3.1. Ivo Pospíšil, jedná šestý senát ve složení Petr Průcha, Tomáš Langášek a Ivo Pospíšil. Jde-li o lichou věc, jednání senátu předsedá Petr Průcha, jde-li o sudou věc, jednání senátu předsedá Tomáš Langášek,

5.3.2. Petr Průcha, jedná šestý senát ve složení Petr Průcha, Tomáš Langášek a Ivo Pospíšil a jednání senátu předsedá Petr Průcha,

5.3.3. Tomáš Langášek, jedná šestý senát ve složení Tomáš Langášek, Petr Průcha a Ivo Pospíšil a jednání senátu předsedá Tomáš Langášek,

5.3.4. Jana Brothánková, jedná šestý senát ve složení Jana Brothánková, Petr Průcha a Tomáš Langášek a jednání senátu předsedá Jana Brothánková.

5.4. Je-li ve věci přidělené senátu č. 9 v období od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019 soudcem zpravodajem:

5.4.1. Ivo Pospíšil, jedná devátý senát ve složení Radan Malík, Pavel Molek a Ivo Pospíšil a jednání senátu předsedá Radan Malík,

5.4.2. Radan Malík, jedná devátý senát ve složení Radan Malík, Pavel Molek a Ivo Pospíšil a jednání senátu předsedá Radan Malík,

5.4.3. Barbara Pořízková, jedná devátý senát ve složení Barbara Pořízková, Pavel Molek a Ivo Pospíšil a jednání senátu předsedá Barbara Pořízková,

5.4.4. Pavel Molek, jedná devátý senát ve složení Radan Malík, Pavel Molek a Ivo Pospíšil a jednání senátu předsedá Radan Malík.

5.5. Věci přidělené senátu č. 9 v období od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019, ve kterých je soudcem zpravodajem Radan Malík, Barbara Pořízková nebo Pavel Molek a které nebudou do 31. 5. 2019 rozhodnuty, projedná a rozhodne senát č. 9 ve složení Radan Malík, Barbara Pořízková a Pavel Molek.

5.6. Je-li ve věci přidělené senátu č. 4 v období od 1. 6. 2019 soudcem zpravodajem:

5.6.1. Ivo Pospíšil, jedná čtvrtý senát ve složení Jiří Palla, Aleš Roztočil a Ivo Pospíšil. Jde-li o lichou věc, jednání senátu předsedá Jiří Palla, jde-li o sudou věc, jednání senátu předsedá Aleš Roztočil,

5.6.2. Jiří Palla, jedná čtvrtý senát ve složení Jiří Palla, Aleš Roztočil a Ivo Pospíšil a jednání senátu předsedá Jiří Palla,

5.6.3. Aleš Roztočil, jedná čtvrtý senát ve složení Aleš Roztočil, Jiří Palla a Ivo Pospíšil a jednání senátu předsedá Aleš Roztočil,

5.6.4. Petra Weissová, jedná čtvrtý senát ve složení Petra Weissová, Jiří Palla a Aleš Roztočil. Jde-li o lichou věc, jednání senátu předsedá Jiří Palla, jde-li o sudou věc, jednání senátu předsedá Aleš Roztočil.

6. Přidělování věcí soudcům dočasně přiděleným:

6.1. není-li v tomto rozvrhu práce uvedeno jinak, soudcům dočasně přiděleným se, vyjma věcí vedených v rejstříku Na, nové věci nepřidělují. Tito soudci se na výkonu soudnictví podílejí tak, že jim první předseda senátu, do něhož byli zařazeni, přidělí již došlé kasační stížnosti. Seznam přidělených věcí se bezprostředně po přidělení zveřejní formou přílohy rozvrhu práce. Při výběru jednotlivých kasačních stížností předseda senátu přihlédne k počtu neskončených věcí u jednotlivých členů senátu. Soudci dočasně přidělenému nepřidělí věci, v nichž by tento soudce byl z projednávání a rozhodování o kasační stížnosti vyloučen pro předchozí podíl na projednávání a rozhodování věci,

6.2. soudci dočasně přidělení projednají a rozhodnou věci v senátech, v nichž jim byly tyto věci přiděleny; tam, kde je poučení podle zákona třeba, se o tom účastníci řízení poučí. Senát v takovém případě tvoří soudce dočasně přidělený, předseda senátu, který dané věci předsedal, a původní soudce zpravodaj; je-li v dané věci původní soudce zpravodaj současně předsedou senátu, stane se zbývajícím členem senátu jeho další předseda. Obdobně se postupuje, dojde-li k přeložení takového soudce k Nejvyššímu správnímu soudu,

6.3. odborné a kancelářské práce provádí soudní kancelář senátu, v němž byla soudci dočasně přidělenému věc přidělena,

6.4. dočasně přidělenému soudci Viktoru Kučerovi se přiděluje 10 kasačních věcí jako soudci zpravodajovi uvedených v příloze rozvrhu práce.

7. Dlouhodobá nepřítomnost soudce:

7.1. je-li soudce po dobu delší než jeden měsíc nepřítomen z jiného důvodu než z důvodu řádné dovolené nebo lze-li takovou nepřítomnost důvodně předem očekávat, předseda soudu může rozhodnout, že se takovémuto soudci přestanou věci přidělovat, případně po jakou dobu toto opatření potrvá,

7.2. trvá-li nepřítomnost soudce déle než tři měsíce nebo lze-li takovou nepřítomnost důvodně předem očekávat, předseda soudu po projednání se Soudcovskou radou může rozdělit jeho neskončené věci nebo jejich část mezi ostatní soudce soudu nebo je přidělit jinému soudci. Řídí se přitom zásadou rovnoměrného zatížení soudců,

7.3. u věcí, u nichž je soud povinen rozhodovat přednostně či ve lhůtách počítaných na dny, může předseda soudu přistoupit k opatření dle bodu 7.1 a 7.2 i dříve.

7.4. Požádá-li předseda kárného senátu ve věcech soudců, státních zástupců nebo exekutorů o pozastavení přidělování věcí v případě, že mu jako soudci zpravodaji byla přidělena kárná věc, jejíž projednání a rozhodnutí vzhledem k rozsáhlosti a složitosti jej zatíží tak, že by byla ohrožena plynulost řízení v ostatních jemu přidělených věcech, může předseda soudu po projednání se Soudcovskou radou rozhodnout obdobně jako v bodě 7.1.

8. Soudkyni Marii Žiškové se nové věci nepřidělují.

9. Je-li soudcem zpravodajem člen senátu, který není jeho předsedou, předsedá senátu v dané věci předseda senátu uvedený v rozvrhu práce na prvním místě (dále jen „první předseda“) v lichých věcech a předseda senátu uvedený v rozvrhu práce na druhém místě v sudých věcech (dále jen „druhý předseda“), neurčí-li první předseda senátu jinak.

10. Ve věcech volebních, věcech místního a krajského referenda a věcech politických stran a politických hnutí a ve věcech kompetenčních sporů podle § 97 s. ř. s. a násl. předsedá senátu první soudce v pořadí uvedený v rozvrhu práce u tohoto senátu, v případě jeho nepřítomnosti předsedá další soudce v pořadí.

11. Je-li ve věci přidělené senátu č. 1 soudcem zpravodajem:

11.1. Marie Žišková, jedná první senát ve složení Marie Žišková, Lenka Kaniová a Filip Dienstbier a jednání senátu předsedá Marie Žišková,

11.2. Josef Baxa, jedná první senát ve složení Josef Baxa, Lenka Kaniová a Filip Dienstbier a jednání senátu předsedá Josef Baxa,

11.3. Lenka Kaniová, jedná první senát ve složení Lenka Kaniová, Marie Žišková a Josef Baxa a jednání předsedá Lenka Kaniová,

11.4. Filip Dienstbier, jedná první senát ve složení Filip Dienstbier, Marie Žišková a Josef Baxa a jednání předsedá Filip Dienstbier.

12. Je-li ve věci přidělené senátu č. 8 soudcem zpravodajem:

12.1. Michal Mazanec, jedná osmý senát ve složení Michal Mazanec, Petr Mikeš a Milan Podhrázký a jednání senátu předsedá Michal Mazanec,

12.2. Miloslav Výborný, jedná osmý senát ve složení Miloslav Výborný, Petr Mikeš a Milan Podhrázký a jednání senátu předsedá Miloslav Výborný,

12.3. Petr Mikeš, jedná osmý senát ve složení Petr Mikeš, Miloslav Výborný a Milan Podhrázký a jednání předsedá Petr Mikeš,

12.4. Milan Podhrázký, jedná osmý senát ve složení Milan Podhrázký, Miloslav Výborný a Petr Mikeš. Jde-li o lichou věc, jednání senátu předsedá Miloslav Výborný; jde-li o sudou věc, jednání senátu předsedá Petr Mikeš.

13. Jestliže tímto rozvrhem práce bylo změněno složení senátu, neskončené věci došlé před účinností tohoto rozvrhu práce projedná a rozhodne senát v dosavadním složení. Není-li to možné, projedná a rozhodne věc senát, jehož je soudce zpravodaj novým členem.

 

Pravidla pro zastupování

14. Zastupování tříčlenných senátů:

14.1. Člen senátu č. 1 je zastupován členem senátu č. 2 a opačně.

14.2. Člen senátu č. 3 je zastupován členem senátu č. 4 a opačně.

14.3. Člen senátu č. 5 je zastupován členem senátu č. 6 a opačně.

14.4. Člen senátu č. 7 je zastupován členem senátu č. 8 a opačně.

14.5. Člen senátu č. 9 je zastupován členem senátu č. 10 a opačně.

14.6. Nestanoví-li v konkrétním případě zastupování předseda zastupujícího senátu jinak, řídí se pořadí zastupujících členů senátu pořadím uvedeným u tříčlenných senátů v rozvrhu práce (zastupovaného soudce zastupuje soudce zastupujícího senátu uvedený na stejném místě jako zastupovaný soudce).

14.7. Nemůže-li zastupovat žádný člen z dvojice vzájemně se zastupujících senátů, zastupuje senát s lichým pořadovým číslem další senát s lichým pořadovým číslem (pořadí 1, 3, 5, 7, 9). V případě senátu se sudým pořadovým číslem zastupuje další senát se sudým pořadovým číslem (pořadí 2, 4, 6, 8, 10). Jestliže v pořadí již není další dvojice, začíná se od dvojice první (devátý senát zastupuje první senát).

15. Zastupování předsedů senátu:

15.1. Předsedové senátu se vzájemně zastupují v pořadí uvedeném v rozvrhu práce. Neúčastní-li se projednání a rozhodnutí věci žádný z nich, zastupuje je předseda zastupujícího senátu.

15.2. Ve zvláštním senátu ve věcech kompetenčních sporů zřízeném podle § 2 zákona č. 131/2002 Sb. zastupují předsedu senátu a členy senátu jejich náhradníci uvedení v rozvrhu práce u tohoto senátu.

16. Zastupování v kárných senátech:

16.1. V kárných senátech zastupuje předsedu senátu jeho náhradník, člena senátu z řad soudců a přísedící jejich náhradníci uvedení v rozvrhu práce u těchto senátů. Pokud jsou u přísedícího uvedeni náhradníci dva, zastupuje přísedícího jeho první náhradník, není-li to možné, pak druhý náhradník. O povolání náhradníka za účelem zastoupení předsedy senátu, jeho zástupce, člena senátu z řad soudců nebo přísedícího podle tohoto pravidla rozhodne předseda senátu; tím není dotčen postup předsedy soudu dle § 10 ve spojení s § 6 odst. 4 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. Předseda senátu o tom učiní záznam do spisu, v němž uvede důvod povolání náhradníka, jméno zastupovaného člena senátu a jméno povolaného náhradníka.

16.2. Pokud v případě kárných senátů ve věcech soudců nemohou předsedu senátu, člena senátu z řad soudců nebo přísedícího zastupovat jejich náhradníci, postupuje se následovně:

a. předseda senátu, člen senátu z řad soudců nebo přísedící kárného senátu č. 11, případně jejich náhradníci, zastupují předsedu senátu, člena senátu z řad soudců nebo přísedícího kárného senátu č. 13,

b. předseda senátu, člen senátu z řad soudců nebo přísedící kárného senátu č. 13, případně jejich náhradníci, zastupují předsedu senátu, člena senátu z řad soudců nebo přísedícího kárného senátu č. 16,

c. předseda senátu, člen senátu z řad soudců nebo přísedící kárného senátu č. 16, případně jejich náhradníci, zastupují předsedu senátu, člena senátu z řad soudců nebo přísedícího kárného senátu č. 11.

16.3. Pokud v případě kárných senátů ve věcech soudních exekutorů nemohou předsedu senátu, člena senátu z řad soudců nebo přísedícího zastupovat jejich náhradníci, zastupují předseda senátu, člen senátu z řad soudců nebo přísedící kárného senátu č. 14, případně jejich náhradníci, předsedu senátu, člena senátu z řad soudců nebo přísedícího kárného senátu č. 15, a opačně.

16.4. Pokud v případě kárného senátu ve věcech státních zástupců nemohou předsedu senátu, člena senátu z řad soudců nebo přísedícího zastupovat jejich náhradníci, určí předseda soudu na jejich místo předsedu senátu, člena senátu z řad soudců nebo přísedícího z jiného kárného senátu. Předseda soudu přitom respektuje zákonné požadavky na složení kárného senátu ve věcech státních zástupců [§ 4a zákona č. 7/2002 Sb.].

17. Zastupování v ostatních případech:

17.1. V senátech o čtyřech členech zastupuje člena senátu čtvrtý člen tohoto senátu. Pokud jej nemůže zastupovat čtvrtý člen senátu, postupuje se dle pravidla č. 14.

17.2. Je-li čtvrtý člen senátu soudce dočasně přidělený, zastupuje přednostně nepřítomné členy senátu uvedené na druhém a třetím místě; není-li to možné, postupuje se dle pravidla č. 14.

17.3. Soudce sedmičlenného rozšířeného senátu [§ 16 odst. 3 písm. a) s. ř. s.] zastupují členové devítičlenného rozšířeného senátu [§ 16 odst. 3 písm. b) s. ř. s.] podle pořadí uvedeného v rozvrhu práce. Není-li to možné, postupuje se přiměřeně podle pravidla 17.4.

17.4. V sedmičlenném senátu ve věcech kompetenčních žalob, v devítičlenném rozšířeném senátu [§ 16 odst. 3 písm. b) s. ř. s.] a v tříčlenném senátu pro rozhodování o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu krajským soudem nebo Nejvyšším správním soudem zastoupí chybějícího soudce jiný soudce zařazený rozvrhem práce do téhož tříčlenného senátu č. 1 až 10; není-li to možné, je chybějící soudce zastoupen soudcem zařazeným rozvrhem práce do tříčlenného senátu zastupujícího senát, k němuž je chybějící soudce rozvrhem práce zařazen; nemůže-li chybějícího soudce zastoupit žádný ze soudců tohoto zastupujícího tříčlenného senátu, postupuje se přiměřeně podle 14.7. Chybí-li v některém z vyjmenovaných senátů jeho předseda, zastoupí jej v této funkci člen senátu uvedený rozvrhem práce na dalším místě, je-li předsedou senátu.

17.5. Nemůže-li věc projednat a rozhodnout nebo jednotlivý úkon ve věci provést soudce nebo senát stanovený rozvrhem práce ani jeho náhradník, předseda soudu stanoví, který jiný soudce nebo senát věc projedná a rozhodne.

18. Chybějícího asistenta soudce zastoupí jiný asistent téhož soudce. Není-li to možné, zastoupí jej asistent z téhož senátu následující jej v pořadí uvedeném v rozvrhu práce; asistenta uvedeného u daného senátu na posledním místě zastoupí asistent uvedený u senátu na místě prvním.

19. Ředitelku soudních kanceláří zastupují v tomto pořadí: 1) vedoucí podatelny a dozorčí úředník, 2) spisová pracovnice a správkyně aplikace IS NSS. Vedoucí podatelny a dozorčí úředník zastupuje spisovou pracovnici a správkyni aplikace IS NSS a opačně.

20. Soudní kancelář kárných senátů je zastupována soudní kanceláří senátu č. 2.

  

Změny v rozvrhu práce

21. Předseda soudu může v průběhu kalendářního roku po projednání se Soudcovskou radou změnit rozvrh práce, vyžaduje-li to potřeba nového rozdělení prací u soudu (§ 41 odst. 2 ZSS).

22. Změna v rozvrhu práce je účinná ode dne jejího vydání, nestanoví-li předseda soudu její pozdější účinnost (§ 42 odst. 2 ZSS).

 

 

Poslední aktualizace: 8.1.2019

Aktuality

Nejvyšší správní soud se opětovně vyjádřil k tzv. systémové podjatosti

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že posuzovat tzv. systémovou podjatost úředníků územně samosprávného celku nepřichází v úvahu ve věci, v níž úřad tohoto celku rozhoduje v jeho samostatné působnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 7/2018
Datum jednání:  27.05.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 5/2018
Datum jednání:  28.05.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 6/2018
Datum jednání:  30.05.2019


Sbírka rozhodnutí NSS