Nejvyšší správní soud
    
 

Posledních 19 z 20 zbývajících nerozhodnutých volebních stížností dnes projednal a rozhodl volební senát Nejvyššího správního soudu

Soudci dnes zamítli 8 volebních stížností sp. zn. Vol 11/2017, Vol 12/2017, Vol 36/2017, Vol 45/2017, Vol 47/2017, Vol 52/2017, Vol 53/2017 a Vol 55/2017.

Blíže k některým ze zamítnutých věcí:

Sp. zn. Vol 11/2017 a Vol 12/2017: stěžovatelky poukazovaly na volební kampaně některých kandidujících politických stran (zejména SPD Tomia Okamury, Realisté, ale v některých případech i ANO 2011 a TOP 09), v nichž byly zobrazovány zbraně a využívány výzvy k násilí, případně v rozporu s náboženskou svobodou útočeno na islám jako na jedno ze světových náboženství (SPD Tomia Okamury). Takové námitky však nemohou být důvodem pro vyslovení neplatnosti volby kandidátů zvolených v Praze a Středočeském kraji, v nichž byly oprávněny volit navrhovatelky, nadto jde o kampaň, která sice může být označena za nevkusnou, nepřekročila však hranici nezákonnosti, tj. hranici porušující svobodu a čistotu voleb.

Volební stížnost Vol 45/2017 podalo Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa Miroslava Sládka a navrhovalo zrušit celé volby z nejrůznějších důvodů, zejména pro tvrzenou diskriminaci méně významných kandidujících subjektů v kampani a v přístupu do médií. NSS zopakoval svou letitou judikaturu, že mezi kandidujícími subjekty nelze nastolit absolutní rovnost, nýbrž tzv. odstupňovanou rovnost šancí, tzn. že každá politická strana má být v médiích zastoupena odstupňovaně podle svého významu.

„Závažná zjištění a porušení volebního zákona jsme zjistili na základě volebních stížností tří občanů Plzeňského kraje. Po přezkoumání volební dokumentace se potvrdilo, že okrskové volební komise v Plzni č. 3062, Měčíně č. 4, Nýrsku č. 2 a Sušici č. 7 zcela nesprávně přidělovaly preferenční hlasy kandidátům politických stran na prvních čtyřech místech hlasovacích lístků, ačkoli voliči jim žádné hlasy nedali. Zjištěné rozdíly se pohybovaly v řádech desítek, v jednom případě stovek přednostních hlasů a chyby byly zjištěny i v počtech hlasů pro jednotlivé politické strany“, uvedl předseda senátu Tomáš Langášek. Soud nicméně volební stížnosti zamítl, neboť i po opravě a snížení počtu přednostních hlasů se nic nezměnilo ve složení poslanců zvolených v Plzeňském kraji (Vol 36/2017, Vol 52/2017 a Vol 53/2017).

Zamítnuta byla i volební stížnost občana (Vol 55/2017), který sice výstižně popsal pociťované nedostatky stávajícího volebního systému (diskriminace menších politických stran, omezená možnost uplatnit návrh na přezkum voleb volebním soudem), jde však o věci založené zákonem a jeho ústavnost již v minulosti posvětil Ústavní soud. Nebyl ani prostor proto, aby se na něj Nejvyšší správní soud obracel s návrhem na zrušení částí volebního zákona.

Ostatní volební stížnosti, které dnes volební senát projednával, byly z formálních důvodů odmítnuty  - věc pod sp. zn. Vol 9/2017 byla odmítnuta pro neodstranění vad, Vol 28/2017 pro neodstraněné vady podání, Vol 33/2017 pro nepřípustnost, Vol 37/2017 pro nepřípustnost, Vol 40/2017 pro neoprávněnost navrhovatele, Vol 42/2017, Vol 60/2017, Vol 61/2017 a Vol 63/2017 pro nepřípustnost a Vol 56/2017 byla vyřízena odložením podání, protože nebyla volební stížností.

Nejvyšší správní soud odmítl pro vadu také návrh České pirátské strany sp. zn. Vol 65/2017, neboť v průběhu řízení místopředseda České pirátské strany soudu sdělil, že návrh podala bez pověření a schválení osoba, která sice měla přístup k datové schránce Pirátů, avšak nebyla oprávněna za Piráty jednak navenek.

 

O poslední z volebních stížností týkajících se letošních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (sp.zn.Vol 58/2017) soud rozhodne při veřejném jednání v neděli 19. listopadu.

Nejvyšší správní soud nakonec obdržel celkem 78 podání.

Veškerá rozhodnutí jsou doručována účastníkům řízení a vyvěšena na úřední desce Nejvyššího správního soudu.

 

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

 

Poslední aktualizace: 16.11.2017

Aktuality

OPATŘENÍ PŘEDSEDY SENÁTU PROTI PŘEPLNĚNOSTI JEDNACÍ SÍNĚ, dne 14. 10. 2021

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání ve věci navrhovatelů: v právní věci navrhovatele: Mgr. Tomáš Havetta, bytem Oblá 20, Brno, zastoupen Mgr. Davidem Zahumenským, advokátem se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Brno, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví,se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Ing. František Černý, bytem Makarenkova 1245, Sokolov, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 26. 8. 2021, čj. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, v rozsahu čl. I bodu 16,

JEDNÁNÍ SOUDU
Zdravotnictví a hygiena
Sp. zn.:  8 Ao 22/2021
Datum jednání:  20.10.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 2/2021
Datum jednání:  21.10.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 4/2021
Datum jednání:  21.10.2021


Sbírka rozhodnutí NSS