Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Pásmo hygienické ochrany kolem farem musí vycházet z aktuálního stavu chovu zvířat

 „Pásmo hygienické ochrany zřízené kolem kravína na cizích pozemcích významně omezuje využití těchto pozemků, protože na nich pak nelze budovat například rodinné domy. Proto může být pásmo zachováno, jen pokud trvá účel, pro který bylo zřízeno,“ uvedl soudce Nejvyššího správního soudu Karel Šimka k rozhodnutí, kterým soud zamítl kasační stížnost Krajského úřadu Zlínského kraje.

V dané věci manželé z obce Poteč nedaleko Valašských Klobouk žádali v roce 2006 o změnu platnosti územního rozhodnutí z roku 1985 o pásmu hygienické ochrany (PHO) farmy Státního statku Uherský Brod v Poteči. Žádost manželů, kteří jsou vlastníky jednoho z pozemků, na nichž se PHO nachází, a kteří se existencí pásma cítili omezeni ve svém právu svobodně nakládat se svým pozemkem, ale úřady zamítly.

Nejvyšší správní soud se jich však zastal. Souhlasil totiž s názorem Krajského soudu v Brně, že při posouzení pásma hygienické ochrany bylo povinností správních orgánů vyjít z aktuálně zjištěného skutkového stavu s ohledem na změnu druhu i množství chovaných zvířat, což ale neudělaly. Místo toho orgány nedůvodně přihlédly k neurčitým budoucím podnikatelským záměrům provozovatele farmy, který sdělil, že k rozšíření chovu by mělo dojít v období dvou až pěti let.

Správní orgány tedy měly rozhodnutí o pásmu hygienické ochrany zrušit, neboť zanikl účel, pro který bylo územní rozhodnutí vydáno.

NSS podpořil vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj z roku 2006 podle něhož „pásmo hygienické ochrany stavby pro odchov zvířat se stanovuje vždy podle jejich druhu a množství, které je konkrétně povoleno k ustájení (zde pro ustájení max. 560 ks jalovic, následně ukončení chovu jalovic a dále povolení změny užívání stavby kravína pro chov 24 000 ks brojlerů). Výpočet směrné vzdálenosti PHO k souvislé obytné zástavbě je spolu s vyjádřením orgánu hygienické služby jedním z podkladů pro rozhodnutí stavebního úřadu o vyhlášení ochranného pásma, které je obdobně jako stavební uzávěra dočasným opatřením.“

Ochranné pásmo má chránit okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky nebo chránit stavbu, zařízení či pozemek před negativními vlivy okolí. V dané věci mělo pásmo zřízené na pozemcích jiných osob než vlastníků farmy, v němž se nemohly stavět nové stavby, oddělit obec od zápachu z chovu zvířat na farmě. Podle zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona nelze-li platnost rozhodnutí předem časově omezit (v daném případě o ochranném pásmu), rozhodne stavební úřad o ukončení jeho platnosti, zanikne-li účel, pro který bylo územní rozhodnutí vydáno.

Soudce Karel Šimka doplnil, že ochranná pásma tohoto typu jsou obecně značně problematické instituty, protože ve prospěch někoho, kdo není vlastníkem pozemků, na nichž je takové pásmo zřízeno, omezují jejich využití, aniž by za to byla dotčeným vlastníkům poskytována kompenzace.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2011, sp.zn. 7 As 27/2011.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

Poslední aktualizace: 6.9.2011

Aktuality

Homeopatie není zdravotní službou podle zákona o zdravotních službách

Rozhodl o tom rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. Předmětem přezkumu před správními soudy byla pokuta ve výši 50 tisíc korun uložená Krajským úřadem Zlínského kraje ženě, která poskytovala homeopatické poradenství.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2019
Datum jednání:  23.09.2019
Daně - daň z příjmů
Sp. zn.:  1 Afs 363/2018
Datum jednání:  03.10.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2019
Datum jednání:  14.10.2019


Sbírka rozhodnutí NSS