Nejvyšší správní soud
    
 

PRAVOMOC NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU V PŘEZKUMU VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

Volba prezidenta republiky se koná ve dvou kolech, pokud některý z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů již v kole prvním, a upravuje ji zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 se bude konat první kolo a v případě, že v něm nebude zvolen žádný z kandidátů, uskuteční se druhé kolo volby prezidenta ve dnech 26. a 27. ledna 2018.

Pravomocí Nejvyššího správního soudu je přezkum platnosti volby podle § 90 odst. 5 soudního řádu správního. Každý občan zapsaný do stálého seznamu, nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů, kteří navrhli kandidáta na funkci prezidenta republiky, anebo občan, který navrhl kandidáta na funkci prezidenta republiky, se může domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti volby. Návrh na neplatnost volby prezidenta může podat navrhovatel, pokud se domnívá, že byla porušena ustanovení zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledek volby prezidenta (§ 66 odst. 2 zákona o volbě prezidenta republiky).

Návrh je třeba podat nejpozději 7 dnů po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní volební komisí ve Sbírce zákonů (v případě, že bude druhé kolo volby, bude celkový výsledek vyhlášen až po tomto kole). Návrh musí být podán tak, aby byl doručen soudu nejpozději poslední den lhůty do 16 hodin (§ 73 odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky).

Soud rozhodne usnesením, a to do patnácti dnů poté, kdy návrh došel soudu. Jednání není třeba nařizovat. Rozhodne-li soud o neplatnosti části volby prezidenta republiky, určí v usnesení, od kterého úkonu se volba prezidenta republiky bude opakovat. Pokud soud shledá chybu ve výpočtu volebního orgánu při zjišťování výsledku hlasování, uloží povinnost příslušným volebním orgánům upravit zápis o výsledku volby prezidenta republiky a ten vyhlásit.

Poslední aktualizace: 12.1.2018
JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2018
Datum jednání:  18.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 7/2018
Datum jednání:  21.01.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 8/2018
Datum jednání:  23.01.2019


Sbírka rozhodnutí NSS