Nejvyšší správní soud
    
 

Ostravský zastupitel se nemůže připojit k žalobě města Ostravy proti vládě

Institut osoby zúčastněné na řízení je v zákoně vymezen poměrně úzce; podle soudního řádu správního je třeba, aby dotčení v právech bylo přímé, nepostačí tedy zasažení nepřímé, obecné nebo dokonce eventuální.

Nejvyšší správní soud se k institutu osoby zúčastněné na řízení vyjádřil při posuzování kasační stížnosti zastupitele města Ostravy advokáta Petra Kausty. Ten chtěl jako obyvatel Ostravy vstoupit do řízení o žalobě Statutárního města Ostrava na ochranu před nezákonným zásahem žalovaných -Vlády České republiky, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva dopravy. Město se v ní domáhá, aby žalovaným bylo zakázáno pokračovat v porušování práva na příznivé životní prostředí, když samotný problém vidí v nedostatečné a neefektivní ochraně čistoty ovzduší a v neefektivním systému na dodržování limitů znečištění ovzduší.

Stěžovatel nesouhlasil s usnesením Městského soudu v Praze, kterým bylo rozhodnuto, že podle zákona osobou zúčastněnou není. Nejvyšší správní soud dal městskému soudu za pravdu a kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.

Podle soudního řádu správního se institut osoby zúčastněné na řízení omezuje na řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu a řízení o žalobě proti nečinnosti správního orgánu. Tento závěr potvrzuje i dosavadní judikatura Nejvyššího správního soudu, podle které je   v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu účast osoby zúčastněné na řízení z povahy věci vyloučena.

 „Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům. Stěžovatel v posuzované věci neuvedl žádné veřejné subjektivní právo, na němž by mohl být rozhodováním soudu o žalobcově návrhu přímo dotčen, pouze obecně tvrdí, že má zájem na vyhovění žalobcova návrhu jako jeho obyvatel. Nejvyšší správní soud však vychází z toho, že pro konstatování účastenství nepostačuje obecné tvrzení, že je stěžovatel ve stejné faktické i právní pozici jako všichni ostatní obyvatelé žalobce“, uvedla k rozhodnutí soudkyně Nejvyššího správního soudu Kateřina Šimáčková s tím, že: „logicky tedy ani obyvatel obce, která je žalobcem, pouze z titulu své příslušnosti k obci žalobce nemůže své účastenství dovozovat.“

Nejvyšší správní soud „neshledal žádný důvod pro to, aby se od svého dosavadního výkladu institutu osoby zúčastněné na řízení odchýlil, a to tím spíše, že stěžovatel neuvedl žádný věcný důvod, proč by měl být shledán osobou zúčastněnou na řízení a jaký přínos by jeho účastenství pro posuzovanou věc mělo přinést,“ uvádí se  mimo jiné v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

 

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14 . 12. 2011, sp.zn. 6 Aps 4/2011.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

 

Poslední aktualizace: 24.1.2012

Aktuality

Objekt, v němž probíhají volby, musí být po celou dobu hlasování přístupný

Volební senát Nejvyššího správního soudu rozhodl první ze stížností na nedávné volby do Senátu. Při přezkumu stížnosti zjistil pochybení při hlasování v obvodu č. 12 Strakonice, kde se stěžovatel nemohl dostat do volební místnosti. Volič šel dne 9. října 2020 ve večerních hodinách odevzdat svůj hlas do volební místnosti pro volební okrsek č. 3 Protivín, která se nachází v domě s pečovatelskou službou.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2020
Datum jednání:  09.11.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2020
Datum jednání:  18.11.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 1/2020
Datum jednání:  02.12.2020


Sbírka rozhodnutí NSS