Nejvyšší správní soud
    
 

Ostravský zastupitel se nemůže připojit k žalobě města Ostravy proti vládě

Institut osoby zúčastněné na řízení je v zákoně vymezen poměrně úzce; podle soudního řádu správního je třeba, aby dotčení v právech bylo přímé, nepostačí tedy zasažení nepřímé, obecné nebo dokonce eventuální.

Nejvyšší správní soud se k institutu osoby zúčastněné na řízení vyjádřil při posuzování kasační stížnosti zastupitele města Ostravy advokáta Petra Kausty. Ten chtěl jako obyvatel Ostravy vstoupit do řízení o žalobě Statutárního města Ostrava na ochranu před nezákonným zásahem žalovaných -Vlády České republiky, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva dopravy. Město se v ní domáhá, aby žalovaným bylo zakázáno pokračovat v porušování práva na příznivé životní prostředí, když samotný problém vidí v nedostatečné a neefektivní ochraně čistoty ovzduší a v neefektivním systému na dodržování limitů znečištění ovzduší.

Stěžovatel nesouhlasil s usnesením Městského soudu v Praze, kterým bylo rozhodnuto, že podle zákona osobou zúčastněnou není. Nejvyšší správní soud dal městskému soudu za pravdu a kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.

Podle soudního řádu správního se institut osoby zúčastněné na řízení omezuje na řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu a řízení o žalobě proti nečinnosti správního orgánu. Tento závěr potvrzuje i dosavadní judikatura Nejvyššího správního soudu, podle které je   v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu účast osoby zúčastněné na řízení z povahy věci vyloučena.

 „Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům. Stěžovatel v posuzované věci neuvedl žádné veřejné subjektivní právo, na němž by mohl být rozhodováním soudu o žalobcově návrhu přímo dotčen, pouze obecně tvrdí, že má zájem na vyhovění žalobcova návrhu jako jeho obyvatel. Nejvyšší správní soud však vychází z toho, že pro konstatování účastenství nepostačuje obecné tvrzení, že je stěžovatel ve stejné faktické i právní pozici jako všichni ostatní obyvatelé žalobce“, uvedla k rozhodnutí soudkyně Nejvyššího správního soudu Kateřina Šimáčková s tím, že: „logicky tedy ani obyvatel obce, která je žalobcem, pouze z titulu své příslušnosti k obci žalobce nemůže své účastenství dovozovat.“

Nejvyšší správní soud „neshledal žádný důvod pro to, aby se od svého dosavadního výkladu institutu osoby zúčastněné na řízení odchýlil, a to tím spíše, že stěžovatel neuvedl žádný věcný důvod, proč by měl být shledán osobou zúčastněnou na řízení a jaký přínos by jeho účastenství pro posuzovanou věc mělo přinést,“ uvádí se  mimo jiné v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

 

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14 . 12. 2011, sp.zn. 6 Aps 4/2011.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

 

Poslední aktualizace: 24.1.2012

Aktuality

Soudkyni Bartošovou kárný senát obvinění zprostil, soudce Krátkého odvolal z funkce

Kárný senát 11 Kss v čele s předsedou senátu Tomášem Langáškem včera projednal dva kárné návrhy.

JEDNÁNÍ SOUDU

nejsou nařízena žádná jednáníSbírka rozhodnutí NSS