Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Nejvyšší správní soud zrušil opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnostem pozitivně testovaných zaměstnanců a OSVČ

Nejvyšší správní soud dnes svým rozsudkem zrušil opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 3. 2021, č. j. MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN (původně účinné od 28. 3. 2021), protože toto opatření vykazovalo hrubé nedostatky v odůvodnění. Nejvyšší správní soud jej označil za nepřezkoumatelné.

Účinnost rozsudku soud odložil o čtyři dny, aby ministerstvo mělo čas případně vydat opatření nové, a to bez vad, které mu soud vytkl. Ministerstvo tak musí opatření především důkladněji odůvodnit, ale je povinno vyjádřit se například i k přiměřenosti zásahu do práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob, jak vyžaduje tzv. pandemický zákon (zák. č. 94/2021 Sb.).

Zrušené opatření – zjednodušeně řečeno – stanovilo některé povinnosti zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), kteří byli pozitivně testováni na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2: například, aby tuto skutečnost oznámili lékaři, opustili pracoviště a podrobili se konfirmačnímu vyšetření testem RT-PCR. Zároveň zaměstnavatelům a OSVČ ukládalo vést evidenci provedených testů.

Nejvyšší správní soud se ve svém rozhodnutí přidržel nedávného rozsudku ze dne 14. 4. 2021, č. j. 8 Ao 1/2021 – 133 (tisková zpráva viz zde). V něm soud vyslovil nezákonnost předchozího obdobného opatření Ministerstva zdravotnictví a také konstatoval, že ministerstvo jej řádně neodůvodnilo v souladu s požadavky pandemického zákona.

V nynějším rozsudku soudci ministerstvu vytkli, že odůvodnění přezkoumávaného opatření (oproti opatření, které bylo předmětem řízení vedeného pod sp. zn. 8 Ao 1/2021) ještě více zestručnilo namísto toho, aby jej upřesnilo.

Podle soudu povinnost k vedení evidence provedených testů podle čl. II napadeného opatření nebyla v opatření odůvodněna vůbec, nebyl vymezen ani účel, pro který má být tato evidence vedena. Takový přístup NSS označil za „hrubé porušení zákonných požadavků na kvalitu odůvodnění“. Soud také kriticky poukázal na to, že ministerstvo vůbec neodůvodnilo, proč je opatření (ve srovnání s úpravou předchozí) rozšířeno i na OSVČ.

Předseda senátu Tomáš Rychlý k rozsudku uvedl: „Je politováníhodné, že Ministerstvo zdravotnictví přistupovalo tak liknavě k odůvodnění úpravy, která významně zasahuje do základních práv zaměstnanců, zaměstnavatelů i podnikatelů – osob samostatně výdělečně činných. Mělo by si nejen tento rozsudek, ale i další rozsudky pečlivě prostudovat a přípravu těchto opatření podstatně zkvalitnit.“

Rozsudek třetího senátu byl vydán pod sp. zn. 3 Ao 3/2021 a je k dispozici na www.nssoud.cz.

* * *

Tisková zpráva je neoficiální dokument pro potřeby veřejnosti, nenahrazuje tedy rozhodnutí. Ta Nejvyšší správní soud vyhlašuje a publikuje na www.nssoud.cz.

Poslední aktualizace: 27.5.2021
JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 3/2021
Datum jednání:  08.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 4/2021
Datum jednání:  11.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 4/2021
Datum jednání:  23.11.2021


Sbírka rozhodnutí NSS