Nejvyšší správní soud
    
 

Nejvyšší správní soud zrušil část zásad územního rozvoje Hlavního města Prahy týkající se letiště Praha – Ruzyně

Důvodem zrušení byly v prvé řadě zásadní nezákonnosti postupu při vydávání zásad územního rozvoje. Hlavní město Praha nesplnilo povinnosti vyplývající z ochrany evropsky významných chráněných přírodních stanovišť (Kaňon Vltavy u Sedlce), nevyhodnotilo dostatečně vliv letiště na životní prostředí a zdraví lidí, což v souladu se zákonem požadovalo Ministerstvo životního prostředí. Hlavní město Praha též neposoudilo kumulativní a synergické vlivy letiště Ruzyně a silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). Pro tyto důvody již Nejvyšší správní soud dvakrát zrušil jiné části zásad územního rozvoje Hlavního města Prahy, týkající se silničního okruhu kolem Prahy (Pražského okruhu) v úseku Ruzyně – Březiněves, Běchovice – D1 a Březiněves – Horní Počernice.

Napadená část zásad územního rozvoje je rovněž obsahově nezákonná pro rozpor s povinnostmi stanovenými ve stavebním zákoně. Část zásad územního rozvoje Hlavního města Prahy týkající se letiště Ruzyně je totiž natolik nekonkrétní a obecná, že neumožňuje jasně stanovit zasažená území, zvažovat varianty a alternativy, vyhodnocovat jejich vliv na životní prostředí a posuzovat proporcionalitu zásahů do práv dotčených subjektů. Tyto zákonem stanovené úkoly nebylo  možno vyřešit bez určité míry konkrétnosti rozsahu zamýšleného řešení letiště, kterou však zrušená část zásad územního rozvoje ani její podklady neobsahovaly. 

Hlavní město Praha také  dostatečně nenaplnila úkol z Politiky územního rozvoje, stanovené pro celý stát vládou. Politika územního rozvoje uložila řešit v navazující územně plánovací dokumentaci  dopady rozvoje letiště Praha – Ruzyně na územní rozvoj dotčených obcí, zejména hlukovou zátěž. Zásady územního rozvoje tento úkol nesplnily, ani záměr stanovený vládou nijak nerozvinuly a zůstaly v naprosto obecné rovině, což znemožnilo věcnou argumentaci k záměru i jeho plnou soudní kontrolu.

 

Poslední aktualizace: 2.2.2011

Aktuality

Egyptský soudce absolvoval stáž na Nejvyšším správním soudu

Po dvou letech se opět na Nejvyšším správním soudu uskutečnil výměnný pobyt v rámci programu Mezinárodní asociace vysokých správních soudů. Tentokrát jej absolvoval místopředseda egyptské Státní rady a soudce jejího Nejvyššího správního soudu Mohamed A. M. Ismail.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2021
Datum jednání:  15.12.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 2/2021
Datum jednání:  16.12.2021


Sbírka rozhodnutí NSS