Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Nejvyšší správní soud rozhodl o návrzích týkajících se registrací kandidátních listin pro volbu prezidenta republiky

Nejvyšší správní soud rozhodl o návrzích týkajících se registrací kandidátních listin pro volbu prezidenta republiky


Všechna rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou na úřední desce soudu a okamžikem vyvěšení nabývají právní moci.


• Nejvyšší správní soud usnesením zamítl návrh Ing. Jiřího Kesnera. Registrace kandidátní listiny navrhovatele Jiřího Kesnera byla Ministerstvem vnitra odmítnuta, protože ke kandidátní listině připojil petici jen s 54 podpisy, takže nesplnil podmínku 50 000 podpisů. Ve svém návrhu jednak tvrdil, že pokud zákon mluví o nutnosti podpořit kandidátní listinu peticí podepsanou alespoň 50 000 občany, může to znamenat, že má být petice podepsána alespoň „padesátitisícovými občany“, ve smyslu občanů majících padesát tisíc či beroucích takový plat; nebo že má být podepsána alespoň „padesátitisícími občany“ ve smyslu jejich pořadí; nebo že má být podepsána alespoň padesáti „třínulovými občany“. Tento výklad NSS odmítl jako absurdní.

Dále navrhovatel tvrdil, že svou petici předložil spolu s kandidátní listinou již 26. 9. 2012, tedy ještě před účinností zákona o volbě prezidenta republiky, takže podmínky v něm stanovené, včetně požadavku 50 000 podpisů, se na něj nevztahovaly a stačilo, že jeho petice splnila podmínky obecného zákona o právu petičním. K tomu NSS uvedl, že petice připojená k návrhu na registraci kandidátní listiny nespadá do režimu zákona o právu petičním, ale výhradně do režimu zákona o volbě prezidenta republiky a musí splňovat požadavky jeho § 25 odst. 3. Nesplnění těchto požadavků nemůže být napraveno ani na základě přechodného ustanovení § 75 tohoto zákona. To byly důvody, proč soud návrh zamítl.

Celé rozhodnutí naleznete pod sp.zn. Vol 6/2012.

 

• V další věci navrhovatele Ing. Jiřího Kesnera volební senát Nejvyššího správního soudu zamítl návrh na zrušení registrace ministerstvem registrovaných kandidátů na funkci prezidenta republiky, tj. JUDr. Jiřího Dienstbiera, Ing. Jana Fischera, Taťany Fischerové, prof. JUDr. Vladimíra Franze, MUDr. Zuzany Roithové, Karla Schwarzenberga, MUDr. Přemysla Sobotky a Ing. Miloše Zemana. Navrhovatelovy námitky ke kandidátům s „parlamentní“ podporou se zakládaly na jeho tvrzení, že kandidáti na kandidátní listině „smíchali“ podpisy podpory senátorů i poslanců. Soud z volební dokumentace zjistil, že námitka týkající se „namíchání“ navrhujících subjektů nemá skutkovou oporu ve spise. Tři parlamentně registrování kandidáti byli navrženi pouze jedním subjektem, tedy způsobem, který výslovně předvídá zákon o volbě prezidenta republiky. Jiří Dienstbier byl navržen skupinou senátorů, Karel Schwarzenberg byl navržen skupinou poslanců, Přemysl Sobotka byl rovněž navržen skupinou poslanců. Námitka je tedy věcně zcela neoprávněná. Druhý okruh námitek se týkal kandidátů s „občanskou“ petiční podporou. Navrhovatel argumentoval, že volební petice musí splnit požadavky zákona o právu petičním, soud však s odkazem na rozhodnutí ve věci téhož navrhovatele Vol 6/2012 tuto argumentaci odmítl. Ačkoliv je tedy petiční právo obecným a ústavním institutem, je třeba chápat pojem „petice“ v zákoně o volbě prezidenta republiky v kontextu smyslu a požadavků tohoto zákona. Ani další námitky navrhovatele nebyly opodstatněné. Z výše uvedených důvodů soud návrh zamítl.

Celé rozhodnutí naleznete pod sp.zn. Vol 7/2012.

 

• Ve věci navrhovatele Mgr. Bc. Karla Světničky volební senát Nejvyššího správního soudu zamítl jeho návrh, kterým se domáhal zaregistrování jím podané kandidátní listiny na funkci prezidenta republiky, která byla odmítnuta Ministerstvem vnitra. V postupu ministerstva soud neshledal nezákonnost, neboť navrhovatel při podání kandidátní listiny předložil petici obsahující pouze 26 podpisů. Nesplnil tak  Ústavou předepsanou podmínku 50 000 podpisů oprávněných občanů na petici.

Celé rozhodnutí naleznete pod sp.zn. Vol 8/2012.

 

• Ve věci navrhovatele Petra Cibulky volební senát Nejvyššího správního soudu návrh na ochranu proti odmítnutí registrace navrhovatelovy kandidátní listiny zamítl. Navrhovatel namítal především protiústavnost zákona o volbě prezidenta. Soud však neshledal důvod k předložení věci Ústavnímu soudu. Při podání kandidátní listiny totiž navrhovatel předložil petici obsahující pouze 319 podpisů, nesplnil tedy Ústavou předepsanou podmínku 50 000 podpisů oprávněných občanů  na petici. Z tohoto důvodu soud návrhu nevyhověl.

Celé rozhodnutí naleznete pod sp.zn. Vol 9/2012.

 

• Volební senát Nejvyššího správního soudu zamítl návrh JUDr. Kláry Alžběty Samkové, kterým se domáhala registrace své kandidátní listiny na funkci prezidenta republiky. Soud především odmítl, že by lhůta k podání návrhu k soudu byla protiústavní. Současně odmítl argument, že by protiústavní byla samotná novelizace Ústavy zavádějící přímou volbu prezidenta republiky. Protiústavní proto nemůže být ani ústavní požadavek 50.000 podpisů podporujících kandidáta. K procesním pochybením Ministerstva vnitra se soud nevyjádřil, protože podpisy na její petiční listině nebyly vůbec kontrolovány. JUDr. Klára Samková totiž předložila jen 1.076 podpisů. 

Celé rozhodnutí naleznete pod sp.zn. Vol 10/2012.

 

Poslední aktualizace: 13.12.2012

Aktuality

Místopředsedkyně NSS Barbara Pořízková jednala s předsedou Soudního dvora Evropské unie

Místopředsedkyně NSS Barbara Pořízková absolvovala v minulých  dnech na pozvání předsedy Soudního dvora Evropské unie Koena Lenaertse pracovní cestu do Lucemburku.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 5/2021
Datum jednání:  16.02.2022


Sbírka rozhodnutí NSS