Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

NABÍDKA DOČASNÉHO PŘIDĚLENÍ SOUDCŮ K NEJVYŠŠÍMU SPRÁVNÍMU SOUDU

Nejvyšší správní soud v návaznosti na východiska Memoranda o dočasném přidělování a překládání soudců k Nejvyššímu správnímu soudu nabízí možnost dočasného přidělení soudců k Nejvyššímu správnímu soudu. Smyslem institutu dočasného přidělení v podmínkách Nejvyššího správního soudu je jednak zkvalitňování práce správních úseků krajských soudů v rámci celoživotního vzdělávání soudců, ale též hledání vhodných kandidátů pro doplňování správního soudnictví, a to mezi soudci správních úseků krajských soudů a případně rovněž mezi soudci obecných soudů. Dlouhodobým záměrem je obměňovat a doplňovat soudcovské řady tak, aby soudní sbor Nejvyššího správního soudu byl rozmanitým a reprezentativním tělesem, složeným z kompetentních a důvěryhodných osobností.

Délka trvání a časové období:

Dočasné přidělení soudců k Nejvyššímu správnímu soudu trvá zásadně šest měsíců. Aktuálně se vyhlašuje na tři samostatná časová období:
I. cyklus od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016,
II. cyklus od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 a
III. cyklus od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017.

V rámci jednoho půlročního cyklu mohou být současně k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přiděleni nejvýše 4 soudci.

Průběh a obsah dočasného přidělení:

Jádrem činnosti dočasně přiděleného soudce je podíl na rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu. Soudce bude rozvrhem práce zařazen do některého ze tříčlenných senátů a bude mu přidělena agenda, na jejímž projednávání a rozhodování se jako soudce zpravodaj bude podílet. Pravidlem bude působení ve dvou soudních odděleních. Během dočasného přidělení se soudce stane členem pléna soudu a plní všechny povinnosti soudců  stanovené obecně závaznými předpisy a vnitřními normami soudu. S výjimkou asistentů bude materiálně a informačně vybaven jako ostatní soudci a může využít odbornou i administrativní podporu všech úseků Nejvyššího správního soudu. Zabezpečení soudce po dobu dočasného přidělení se řídí zákonem o soudech a soudcích.

Podmínky pro kandidáty z řad soudců:

Kandidáty na dočasné přidělení soudců u Nejvyššího správního soudu lze rozdělit do dvou skupin: první skupinou jsou soudci na správních úsecích krajských soudů. Ti mají možnost osvojit si práci soudce kasačního soudu a získané poznatky přenést do praxe na mateřských soudech.  Druhou skupinou jsou soudci dosud nepůsobící ve správním soudnictví, ale na jiných úsecích výkonu soudnictví u okresních, krajských, vrchních soudů, případně u Nejvyššího soudu, kteří mají zájem o veřejné právo a zvažují případné profesní působení ve správním soudnictví. 
Všichni kandidáti musí vykonávat soudcovskou funkci, a to alespoň 3 roky na specializovaném úseku správního soudnictví krajského soudu nebo mít 5 let celkové soudcovské praxe bez ohledu na stupeň či úsek soudu. Tato podmínka musí být splněna nejpozději k datu případného dočasného přidělení k Nejvyššímu správnímu soudu.

Přihláška:

Žádost o zařazení do výběru pro dočasné přidělení v některém z vyhlášených cyklů spolu s profesním životopisem, motivačním dopisem, čestným prohlášením o délce soudcovské praxe a preferencí časového období přidělení je třeba zaslat elektronicky na adresu: docasne.prideleni@nssoud.cz, a to nejpozději do 30. září 2015. Přijetí žádosti spolu se stanovením podrobností navazujícího postupu bude každému soudci potvrzeno.
Nejvyšší správní soud si vyhrazuje právo učinit v budoucnu dodatečnou nabídku pro vyhlášené cykly a stanovit v ní termíny přijímání žádostí a podmínky dočasného přidělení.  Nabídka bude oznámena obdobným způsobem.

Další postup:

Předseda Nejvyššího správního soudu o všech podaných žádostech informuje Soudcovskou radu.  Na základě podané žádosti, předložených dokumentů a případného osobního rozhovoru se soudcem si vyhrazuje právo učinit další zjištění o soudci, jakož i právo na předvýběr soudců, kteří budou následně pozváni ke slyšení před Soudcovskou radu.

Po slyšení předseda soudu společně se Soudcovskou radou zhodnotí informace o každém soudci, který se jej zúčastnil a podle jeho výsledku rozhodne, zda a u kterého soudce navrhne jeho dočasné přidělení k Nejvyššímu správnímu soudu, na jaké období, či takový návrh nepodá. Své rozhodnutí následně sdělí žádajícímu soudci.

Podání návrhu bude předcházet projednání konkrétních podmínek dočasného přidělení soudce s předsedou soudu, u něhož působí, zejména časové vymezení tohoto přidělení.
Dočasné přidělení konkrétního soudce je formalizováno rozhodnutím ministra spravedlnosti vydaným k návrhu předsedy Nejvyššího správního soudu za souhlasu přidělovaného soudce, po projednání s předsedou soudu, u něhož soudce doposud působí, a soudcovskými radami obou dotčených soudů.

Podrobnosti k podmínkám a organizaci viz Memorandum o dočasném přidělování a překládání soudců k Nejvyššímu správnímu soudu.

 

Brno 27. května 2015 (aktualizace 21. srpna 2015)
                 

                                                                                 Josef Baxa
                                                                  předseda Nejvyššího správního soudu

Poslední aktualizace: 21.8.2015

Aktuality

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora dotázal, zda je v souladu s právem EU, pokud ředitel obchodní společnosti není považován za „zaměstnance“ pro účely uspokojení mzdových nároků dle směrnice 2008/94/ES jen z toho důvodu, že ředitel jako zaměstnanec je současně členem statutárního orgánu téže obchodní společnosti.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 4/2020
Datum jednání:  10.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 6/2020
Datum jednání:  11.03.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 7/2020
Datum jednání:  11.03.2021


Sbírka rozhodnutí NSS