Nejvyšší správní soud
    
 

Krajský soud správně zrušil zákaz shromáždění

Úřad městské části Brno – střed (dále jen „Úřad“) zakázal shromáždění, které oznámila Dělnická mládež na den 1. 5. 2011 v Brně v parku Lužánky a s průvodem v trase park Lužánky – Lidická – Smetanova – Veveří – Husova – Pekařská – Mendlovo náměstí. Dělnická mládež napadla rozhodnutí o zákazu shromáždění u Krajského soudu v Brně. Ten zrušil rozhodnutí Úřadu pro nepřezkoumatelnost. Úřad brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností. Nejvyšší správní soud (dále též „NSS“) kasační stížnost zamítl.

Lhůta, kterou měl Úřad pro rozhodnutí, byla podle NSS souladná s ústavním pořádkem. NSS v souladu se svou dosavadní praxí zdůraznil, že existence lhůty nesmí vést ke snížení kvality rozhodnutí. V té souvislosti NSS podotkl, že si Úřad stěžoval na krátkou lhůtu, ale po většinu jejího běhu neučinil podle obsahu spisu žádný procesně relevantní úkon.

Liberální úpravu shromažďovacího práva NSS nepovažoval na rozdíl od Úřadu za překonanou. V případě ohrožení práv třetích osob, pokud by se shromáždění odchýlilo od oznámeného účelu, Nejvyšší správní soud odkázal Úřad na možnost rozpustit shromáždění.

Úřad také v rozporu s judikaturou Nejvyššího správního soudu dovodil skutečný účel shromáždění pouze z osoby svolavatele a své závěry nepodložil důkazy. Teprve v kasační stížnosti Úřad prokazoval účel shromáždění připojením kontextu času a místa shromáždění. I tato další argumentace však zůstala obecná a nepodložená důkazy.

Pokud Úřad hovořil o riziku střetů mezi účastníky shromáždění a jejich ideovými odpůrci, NSS jej odkázal podle konkrétních okolností buď na zákonná ustanovení umožňující rozpuštění shromáždění, nebo naopak upravující poskytnutí ochrany rušenému shromáždění.

Úřad podle NSS neprokázal ani to, že by předpokládané omezení dopravy naplnilo důvod zákazu.

Konečně NSS nesouhlasil ani se zákazem shromáždění pro jeho kolizi s dříve oznámeným shromážděním Občanské demokratické strany. Úřad totiž chybně nezkoumal, zda došlo k dohodě mezi svolavateli obou shromáždění. Úřad navíc nezohlednil, že ke kolizi mělo dojít pouze v krátké části plánované trasy průvodu obou shromáždění.

Plné znění rozhodnutí NSS ze dne 11. 3. 2011naleznete zde (8 As 15/2011 - 72).

Poslední aktualizace: 11.3.2011

Aktuality

OPATŘENÍ PŘEDSEDY SENÁTU PROTI PŘEPLNĚNOSTI JEDNACÍ SÍNĚ

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání ve věci navrhovatelů: a) Nezávislé Odbory Teva Czech Industries, b) Dagmar Bílá, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Teva Czech Industries s.r.o., ve věci sp. zn. 8 Ao 1/2021, v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 5. 3. 2021, čj. MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN, konané u Nejvyššího správního soudu dne 14. 4. 2021 od 10:00 hod, vydává předseda senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně:

JEDNÁNÍ SOUDU
Zdravotnictví a hygiena
Sp. zn.:  8 Ao 1/2021
Datum jednání:  14.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2021
Datum jednání:  21.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 5/2020
Datum jednání:  06.05.2021


Sbírka rozhodnutí NSS