Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Kárný senát rozhodoval o kárných návrzích směřujících proti státním zástupkyním

Ministryně spravedlnosti podala kárný návrh na Mgr. et Mgr. Radku Pavlišovou, okresní státní zástupkyni v Lounech za to, že podle jejího přesvědčení vedla nezákonně trestní stíhání 10 zastupitelů v Postoloprtech pro přečin porušení povinností při správě cizího majetku z nedbalosti. Toho se měli dopustit tím, že převedli pozemek s domem na náměstí v Postoloprtech za 1 mil. Kč, ačkoliv podle znaleckého posudku byla cena přes 1,5 mil. Kč. Jejich trestní stíhání bylo zahájeno v červnu 2016. V průběhu trestního řízení se nicméně ukázalo, že původně zpracovaný posudek byl zpracovaný podle cenového předpisu a nešlo o posouzení ceny tržní. Cena tržní byla nakonec určena na 950 tisíc Kč a většina obviněných byla obžaloby v dubnu 2019 zproštěna, s výjimkou zastupitele, který se stal v mezidobí poslancem, a jeho trestní řízení bylo přerušeno z důvodu nesouhlasu Poslanecké sněmovny s jeho stíháním. Ohledně něj státní zástupkyně vzala následně kárně obviněná obžalobu zpět a trestní stíhání zastavila. Podle kárného návrhu měla státní zástupkyně zjistit nepoužitelnost původního znaleckého posudku i s ohledem na to, že byla na nevhodně zvolenou metodiku obviněnými upozorňována. Vzhledem k tomu, že vadu nezjistila, bylo proti obviněným vedeno téměř po 3 roky nezákonně trestní stíhání.

 

Druhá kárná žaloba směřovala na JUDr. Ivetu Bollovou, státní zástupkyni Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem. Ta nad věcí vykonávala opakovaný dohled, a ačkoliv bylo trestní řízení podle ministryně zatíženo popsanou vadou, tato jí neobjevila a nezasáhla do postupu Okresního státního zastupitelství v Lounech.

 

Kárný senát nakonec rozhodl tak, že řízení vůči JUDr. Ivetě Bollové částečně zastavil a ve zbytku obě kárně obviněné kárného obvinění zprostil.

Pokud jde o zastavení, pak dospěl kárný senát k závěru, že výkon dohledu státní zástupkyní Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem nelze považovat za trvající a je proto třeba nahlížet na jednotlivé vykonané dohledy jako na samostatné skutky. S ohledem na to zanikla uplynutím 2 let od jejich vykonání kárná odpovědnost státní zástupkyně a soud se tak nemohl zabývat vytýkanými pochybeními a musel řízení zastavit. Třetí dohled byl vykonán v době, kdy byli obvinění zastupitelé obžaloby zproštěni a s ohledem na to, i pokud by byla zjištěna pochybení dozorové státní zástupkyně, nemohla by s ním dr. Bollová nic udělat. I pokud by tedy dohled nevykonala zcela řádně, nemohl mít zásadnější škodlivý následek a navíc bylo sporné i to, zda lze dohled po pravomocném skončení věci vůbec vykonat.

 

U kárně obviněné Mgr. et Mgr. Radky Pavlišové dospěl kárný senát k závěru, že její postup vykazoval vady. Zejména s ohledem na upozornění od obviněných měla dospět k závěru, že jsou o pochybnosti o správnosti policejním orgánem zpracovaného znaleckého posudku a tyto se snažit odstranit ještě v přípravném řízení. I pokud dospěla k odlišnému závěru, měla na námitky obhajoby relevantně reagovat. Nikoliv jakékoliv pochybení státního zástupce je však kárné provinění. To platí zvláště u rozhodovací činnosti státního zástupce, kde je třeba jako významnou hodnotu chránit jistou nezávislost jeho postavení a ochranu před vnějšími vlivy. Kárně obviněná byla subjektivně přesvědčená, že znalecký posudek zobrazuje cenu v místě a čase obvyklou. Tento závěr, byť neformálně, konzultovala i se zpracovatelem znaleckého posudku, který ji o tom ubezpečil. Rozpoznat vadnost znaleckého posudku nemusí být vždy jednoduché, přičemž kárně obviněná se znaleckými posudky měla v dané době relativně malé zkušenosti, protože státní zástupkyní byla přibližně teprve rok. K jejím pochybnostem přispíval i dříve zpracovaný posudek, který dospěl k obdobné ceně nemovitosti, jakož i městem vynaložené investice do nemovitosti. Cena určená znaleckým posudkem se jí tak mohla jevit jako reálná. K prodeji nemovitosti přistupovali další pochybnosti spočívající zejména v tom, že někteří zastupitelé s převodem nesouhlasili a považovali cenu za nedostatečně prověřenou. K utvrzení v jejím přesvědčení přistoupilo i to, že pochybení neshledalo ani nadřízené státní zastupitelství a zprvu ani soud, který ve věci vydal trestní příkaz. Kárně obviněná se jinak věci věnovala řádně a na základě dokazování před soudem sama navrhla zproštění obžaloby. Kárný senát s ohledem na všechny tyto okolnosti dospěl k závěru, že její pochybení zcela hraničně nedosáhlo intenzity  kárného provinění a bylo možné jej řešit v rámci soustavy státního zastupitelství, například udělením výtky nebo i neformálním vytknutím nedostatků s tím, že je třeba, aby se jich příště vyvarovala.

 

Informace k rozhodnutí ze dne 17. června 2020, sp. zn. 12 Ksz 7/2019 a sp. zn. 12 Ksz 8/2019.

 

Poslední aktualizace: 17.6.2020

Aktuality

Finanční správa byla povinna přijímat podání zaslaná e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem i v daňových věcech

Zaslání e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem bylo i v daňových věcech (při podání daňového přiznání) kvalifikovaným podáním, které nebyl odesílatel povinen potvrdit nebo opakovat zasláním originálu zprávy ve lhůtě pěti dnů. Takový je závěr soudců prvního senátu Nejvyššího správního soudu, kteří rozhodovali ve sporu mezi žalobkyní a odvolacím finančním ředitelstvím.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2020
Datum jednání:  21.10.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 3/2020
Datum jednání:  09.11.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2020
Datum jednání:  18.11.2020


Sbírka rozhodnutí NSS