Nejvyšší správní soud
    
 

Kárný senát rozhodl ve věci libereckého soudce

Kárný senát hodnotil celkem tři články Mgr. Miloše Zbránka, publikované na webu pravyprostor.cz v roce 2015, přičemž dospěl k závěru, že ve dvou případech porušil své povinnosti soudce, vyplývající pro něj z § 80 odst. 1 a 4 zákona o soudech a soudcích. Za toto porušení soudcovských povinností mu bylo uloženo kárné opatření ve formě důtky. V případě třetího článku byl kárného obvinění zproštěn, neboť kárný senát dospěl k závěru, že jeho publikace nepředstavuje kárné provinění.

Kárného provinění se dopustil tím, že ve svých článcích hrubě neobjektivním a dehonestujícím způsobem vykreslil migranty, pracovníky neziskových organizací a občanské aktivisty, a to za použití vulgarismů a sexuálních a násilných narážek.  Tímto jednáním narušil důstojnost soudcovské funkce. Kárný senát naopak ani v případě těchto článků nedovodil, že by jejich publikací mohlo dojít k ohrožení důvěry ve spravedlivé, nezávislé a nestranné rozhodování soudů, jak mu bylo také kárným návrhem vytýkáno.

Kárný senát nezpochybnil právo soudců vyjadřovat se veřejně (a to i kriticky) k otázkám veřejného života, včetně otázek, které jsou chápány jako politické či konfliktní. V každém případě však soudce musí postupovat s jistou zdrženlivostí tak, aby neohrozil autoritu a nestrannost soudní moci v očích veřejnosti. V daném případě byla tato hranice – v případě dvou článků – překročena.

 

Informace k rozhodnutí sp.zn. 11 Kss 6/2015.

Poslední aktualizace: 7.6.2016

Aktuality

Pravomoc Nejvyššího správního soudu v přezkumu voleb do Senátu

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se v České republice konají volby jedné třetiny senátorů do Senátu Parlamentu České republiky. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční o týden později, tj. v pátek 12. října a v sobotu 13. října 2018.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  15 Kse 2/2017
Datum jednání:  16.10.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2018
Datum jednání:  25.10.2018
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  14 Kse 1/2018
Datum jednání:  30.10.2018


Sbírka rozhodnutí NSS