Nejvyšší správní soud
    
 

Kárný senát NSS rozhodl, že soudkyně okresního soudu není způsobilá vykonávat funkci soudce

Kárný senát rozhodl, že soudkyně Okresního soudu, proti které bylo řízení vedeno není způsobilá vykonávat funkci soudce, neboť byla v posledních 5 letech třikrát pravomocně uznána vinnou kárným proviněním a toto zpochybnilo důvěryhodnost jejího dalšího setrvání v soudcovské funkci.

Ustanovení § 91 písm. c) zákona o soudech a soudcích, podle kterého bylo rozhodnuto, platí od října 2008 a kárný senát jej aplikoval poprvé. V řízení bylo ověřeno splnění podmínek uvedeného ustanovení, tj. jednak formální podmínku existence pravomocných rozhodnutí o třech kárných proviněních vydaných ve stanoveném časovém úseku 5 let, a dále, zda tímto  byla zpochybněna důvěryhodnost dalšího působení dotyčné soudkyně.

Kárný senát dospěl k závěru, že pochybení, kterých se soudkyně dopustila, nebyla nahodilá a výjimečná, jednalo se o závažná, opakovaná  porušení povinností soudce. Vzhledem k povaze a závažnosti kárných provinění bylo nutno konstatovat, že účastníci soudních řízení vedených touto soudkyní mohli důvodně pochybovat o tom, že by  v budoucnu o jejich věci rozhodla bez nedostatků.

Z těchto důvodů kárný senát rozhodl o nezpůsobilosti soudkyně k výkonu funkce, proti tomuto rozhodnutí nejsou přípustné opravné prostředky. Soudkyně má právo využít možnosti podat stížnost Ústavnímu soudu.

Informace k kárnému řízení sp.zn. 11 Kss 2/2013. 

Poslední aktualizace: 10.4.2013

Aktuality

Nejvyšší správní soud k některým dalším otázkám souvisejícím s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví

Navrhovatelka se domáhala zrušení dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví z března a dubna letošního roku, kterými byla zakázána osobní přítomnost žáků při vyučování. Tato opatření byla zrušena dříve, než stihl o jejím návrhu rozhodnout Městský soud v Praze. Ten proto připustil změnu návrhu tak, že se deklaratorně vyjádří k tomu, zda byla či nebyla přijatá mimořádná opatření v souladu se zákonem. Dospěl k závěru, že opatření byla zákonná a žalobu proto zamítl.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2020
Datum jednání:  30.11.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 1/2020
Datum jednání:  02.12.2020
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  16 Kss 5/2020
Datum jednání:  02.12.2020


Sbírka rozhodnutí NSS