Nejvyšší správní soud
    
 

Kárný senát NSS rozhodl, že soudkyně okresního soudu není způsobilá vykonávat funkci soudce

Kárný senát rozhodl, že soudkyně Okresního soudu, proti které bylo řízení vedeno není způsobilá vykonávat funkci soudce, neboť byla v posledních 5 letech třikrát pravomocně uznána vinnou kárným proviněním a toto zpochybnilo důvěryhodnost jejího dalšího setrvání v soudcovské funkci.

Ustanovení § 91 písm. c) zákona o soudech a soudcích, podle kterého bylo rozhodnuto, platí od října 2008 a kárný senát jej aplikoval poprvé. V řízení bylo ověřeno splnění podmínek uvedeného ustanovení, tj. jednak formální podmínku existence pravomocných rozhodnutí o třech kárných proviněních vydaných ve stanoveném časovém úseku 5 let, a dále, zda tímto  byla zpochybněna důvěryhodnost dalšího působení dotyčné soudkyně.

Kárný senát dospěl k závěru, že pochybení, kterých se soudkyně dopustila, nebyla nahodilá a výjimečná, jednalo se o závažná, opakovaná  porušení povinností soudce. Vzhledem k povaze a závažnosti kárných provinění bylo nutno konstatovat, že účastníci soudních řízení vedených touto soudkyní mohli důvodně pochybovat o tom, že by  v budoucnu o jejich věci rozhodla bez nedostatků.

Z těchto důvodů kárný senát rozhodl o nezpůsobilosti soudkyně k výkonu funkce, proti tomuto rozhodnutí nejsou přípustné opravné prostředky. Soudkyně má právo využít možnosti podat stížnost Ústavnímu soudu.

Informace k kárnému řízení sp.zn. 11 Kss 2/2013. 

Poslední aktualizace: 10.4.2013

Aktuality

Nejvyšší správní soud hostil soutěž studentů práva

V pátek 1. listopadu 2019 hostil Nejvyšší správní soud studentský Moot Court z práva Evropské unie pořádaný spolkem Česká společnost pro evropské a srovnávací právo

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Sp. zn.:  15 Kse 4/2018
Datum jednání:  12.11.2019
Daně - daň z příjmů
Sp. zn.:  1 Afs 363/2018
Datum jednání:  14.11.2019
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 5/2019
Datum jednání:  20.11.2019


Sbírka rozhodnutí NSS