Nejvyšší správní soud
    
 
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Internetový odkaz na reportáž České televize a článek v časopise Reflex nebyly způsobilé hrubě ovlivnit výsledek voleb

Volební senát dnes zamítl dvě stížnosti na volby do třetiny Senátu ve volebním obvodu č. 24, Praha 9, v nichž se domáhaly vyslovení neplatnosti hlasování, neplatnosti volby kandidáta nebo neplatnosti voleb Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a její kandidátka Lucie Frederika Groene Odkolek.

V obsahově totožných stížnostech obě navrhovatelky namítaly porušení volebního zákona, které podle nich hrubě ovlivnilo výsledek voleb. Za porušení volebního zákona považovaly odkaz na zpravodajském webu České televize s názvem „Kdo je Lucie Groene Odkolek…“, který odkazoval na dřívější reportáž ČT „Šlechtična z bulváru“ a text týkající se kandidátky zveřejněný časopisem Reflex v den voleb.

Ačkoliv navrhovatelky neupřesnily, která ustanovení volebního zákona měla být porušena, Nejvyšší správní soud z celkového kontextu stížností dovodil, že zpochybňují dodržení pravidel volební kampaně podle § 16 odst. 5 volebního zákona, tedy požadavek, aby kampaň probíhala čestně a poctivě a aby o kandidátech nebyly zveřejňovány nepravdivé údaje.

Nejvyšší správní soud v obou usneseních konstatoval, že pro kvalifikaci určitého sdělení jako volební kampaně je třeba brát v úvahu cíl tohoto sdělení, zejména jeho objektivní způsobilost ovlivnit rozhodování voličů ve prospěch či neprospěch konkrétního kandidáta a také časový aspekt, zda umožnil kandidátovi na takové sdělení efektivně reagovat. V případě obou sdělení rozporovaných navrhovatelkami se nejednalo o volební kampaň žádného z protikandidátů navrhovatelky ani subjektu, který podal návrh k jejich registraci, navíc reportáž České televize byla zveřejněna více než půl roku před konáním voleb a předtím, než volby byly vůbec vyhlášeny. Souvislost s volebním procesem je proto podle soudu mizivá a autor reportáže zřejmě ani nemohl předjímat, zda bude navrhovatelka někdy v budoucnu ve volbách kandidovat. Navrhovatelka zároveň měla dostatečný časový prostor k tomu, aby na tvrzení v reportáži mohla adekvátním způsobem reagovat.

Navrhovatelky podle volebního senátu nepředložily žádné indicie o tom, že by tvrzené protizákonnosti hrubě ovlivnily výsledek volby senátora v daném volebním obvodě.

„Žádný z těchto podkladů však nepředstavuje indicii o existenci vztahu mezi tvrzenou nezákonností a zvolením konkrétního kandidáta, tím méně pak indicii o hrubém ovlivnění volebních výsledků. Tím spíše že kandidátka navrhovatelky, které se dané informace týkají, získala v prvním kole senátních voleb v dotčeném obvodě 508 hlasů, což představuje 1,46 % odevzdaných hlasů,“ uvádí se mimo jiné v usnesení.

Informace k usnesení ve věci sp. zn. Vol 7/2020 a ve věci sp. zn.Vol 3/2020.

 

Poslední aktualizace: 23.11.2020

Aktuality

NSS rozhodl o další kasační stížnosti prezidenta republiky proti rozsudku Městského soudu v Praze ve věci nejmenování profesorů

Rozhodnutí ze dne 19. 1. 2016, jímž prezident republiky poprvé nejmenoval doc. RNDr. Ivana Ošťádala, CSc. profesorem, Městský soud v Praze zrušil rozsudkem ze dne 27. 4. 2018, č. j. 10 A 174/2016 – 143. V něm se městský soud podrobně zabýval povahou řízení ke jmenování profesorem a úlohou prezidenta republiky v tomto řízení, včetně rozsahu jeho rozhodovacích pravomocí. Prezident republiky nejprve podal proti tomuto rozsudku kasační stížnost, později ji však podáním ze dne 12. 6. 2018 vzal zpět, a proto Nejvyšší správní soud toto řízení o kasační stížnosti zastavil. Rozsudek městského soudu se tak stal konečným a prezident byl povinen se jím řídit.

JEDNÁNÍ SOUDU
Energetika
Sp. zn.:  8 As 127/2019
Datum jednání:  27.01.2021


Sbírka rozhodnutí NSS