Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 28. listopadu 2013

Na základě Vaší žádosti podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou Nejvyšší správní soud obdržel dne 19. listopadu 2013, Vám zasílám následující informace.

Nejvyšší správní soud rozhoduje podle § 16 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ve tříčlenných senátech (viz zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-150). Hlasy v senátu jsou rovnocenné, funkce soudce zpravodaje je pouze administrativní a hlas soudce zpravodaje nemá žádnou větší váhu.

Funkce soudce zpravodaje ve správním soudnictví zákonnou oporu nemá (na rozdíl od Ústavního soudu, kde zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, o soudcích zpravodajích hovoří). Jména soudců zpravodajů zveřejňována nejsou, žádný právní předpis to NSS nestanovuje.

Pravidla, kdo bude soudcem zpravodajem v dané věci, která k Nejvyššímu správnímu soudu napadne, jsou součástí vnitřních předpisů Nejvyššího správního soudu a to Rozvrhu práce NSS, který naleznete zde: http://www.nssoud.cz/Organizacni-dokumenty/art/48?menu=200 (zejména pasáž Pravidla rozdělování věcí) a Jednacího řádu NSS, zde: http://www.nssoud.cz/Organizacni-dokumenty/art/48?menu=200.

 

Poslední aktualizace: 28.11.2013

Aktuality

NSS rozhodl o další kasační stížnosti prezidenta republiky proti rozsudku Městského soudu v Praze ve věci nejmenování profesorů

Rozhodnutí ze dne 19. 1. 2016, jímž prezident republiky poprvé nejmenoval doc. RNDr. Ivana Ošťádala, CSc. profesorem, Městský soud v Praze zrušil rozsudkem ze dne 27. 4. 2018, č. j. 10 A 174/2016 – 143. V něm se městský soud podrobně zabýval povahou řízení ke jmenování profesorem a úlohou prezidenta republiky v tomto řízení, včetně rozsahu jeho rozhodovacích pravomocí. Prezident republiky nejprve podal proti tomuto rozsudku kasační stížnost, později ji však podáním ze dne 12. 6. 2018 vzal zpět, a proto Nejvyšší správní soud toto řízení o kasační stížnosti zastavil. Rozsudek městského soudu se tak stal konečným a prezident byl povinen se jím řídit.

JEDNÁNÍ SOUDU
Energetika
Sp. zn.:  8 As 127/2019
Datum jednání:  27.01.2021


Sbírka rozhodnutí NSS