Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 28. listopadu 2013

Na základě Vaší žádosti podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou Nejvyšší správní soud obdržel dne 19. listopadu 2013, Vám zasílám následující informace.

Nejvyšší správní soud rozhoduje podle § 16 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ve tříčlenných senátech (viz zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-150). Hlasy v senátu jsou rovnocenné, funkce soudce zpravodaje je pouze administrativní a hlas soudce zpravodaje nemá žádnou větší váhu.

Funkce soudce zpravodaje ve správním soudnictví zákonnou oporu nemá (na rozdíl od Ústavního soudu, kde zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, o soudcích zpravodajích hovoří). Jména soudců zpravodajů zveřejňována nejsou, žádný právní předpis to NSS nestanovuje.

Pravidla, kdo bude soudcem zpravodajem v dané věci, která k Nejvyššímu správnímu soudu napadne, jsou součástí vnitřních předpisů Nejvyššího správního soudu a to Rozvrhu práce NSS, který naleznete zde: http://www.nssoud.cz/Organizacni-dokumenty/art/48?menu=200 (zejména pasáž Pravidla rozdělování věcí) a Jednacího řádu NSS, zde: http://www.nssoud.cz/Organizacni-dokumenty/art/48?menu=200.

 

Poslední aktualizace: 28.11.2013

Aktuality

OPATŘENÍ PŘEDSEDY SENÁTU PROTI PŘEPLNĚNOSTI JEDNACÍ SÍNĚ

V zájmu zabezpečení důstojného průběhu ústního jednání ve věci navrhovatelů: a) Nezávislé Odbory Teva Czech Industries, b) Dagmar Bílá, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Teva Czech Industries s.r.o., ve věci sp. zn. 8 Ao 1/2021, v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 5. 3. 2021, čj. MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN, konané u Nejvyššího správního soudu dne 14. 4. 2021 od 10:00 hod, vydává předseda senátu toto opatření proti přeplněnosti jednací síně:

JEDNÁNÍ SOUDU
Zdravotnictví a hygiena
Sp. zn.:  8 Ao 1/2021
Datum jednání:  14.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 1/2021
Datum jednání:  21.04.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  13 Kss 5/2020
Datum jednání:  06.05.2021


Sbírka rozhodnutí NSS