Nejvyšší správní soud
    
 

Informace poskytnutá 28. listopadu 2013

Na základě Vaší žádosti podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou Nejvyšší správní soud obdržel dne 19. listopadu 2013, Vám zasílám následující informace.

Nejvyšší správní soud rozhoduje podle § 16 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ve tříčlenných senátech (viz zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-150). Hlasy v senátu jsou rovnocenné, funkce soudce zpravodaje je pouze administrativní a hlas soudce zpravodaje nemá žádnou větší váhu.

Funkce soudce zpravodaje ve správním soudnictví zákonnou oporu nemá (na rozdíl od Ústavního soudu, kde zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, o soudcích zpravodajích hovoří). Jména soudců zpravodajů zveřejňována nejsou, žádný právní předpis to NSS nestanovuje.

Pravidla, kdo bude soudcem zpravodajem v dané věci, která k Nejvyššímu správnímu soudu napadne, jsou součástí vnitřních předpisů Nejvyššího správního soudu a to Rozvrhu práce NSS, který naleznete zde: http://www.nssoud.cz/Organizacni-dokumenty/art/48?menu=200 (zejména pasáž Pravidla rozdělování věcí) a Jednacího řádu NSS, zde: http://www.nssoud.cz/Organizacni-dokumenty/art/48?menu=200.

 

Poslední aktualizace: 28.11.2013

Aktuality

Umísťovat reklamní billboardy v plochách izolační zeleně podél komunikací v Praze nelze

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost vlastnice billboardu, která se domáhala prodloužení platnosti souhlasu s jeho umístěním v zeleném pásu podél komunikace.

JEDNÁNÍ SOUDU
Ceny
Sp. zn.:  10 As 272/2018
Datum jednání:  09.09.2020


Sbírka rozhodnutí NSS