Nejvyšší správní soud
    
 

Homeopatie není zdravotní službou podle zákona o zdravotních službách

Rozhodl o tom rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. Předmětem přezkumu před správními soudy byla pokuta ve výši 50 tisíc korun uložená Krajským úřadem Zlínského kraje ženě, která poskytovala homeopatické poradenství. Pokutu na základě podaného odvolání potvrdilo Ministerstvo zdravotnictví. Oba správní orgány vyšly z toho, že homeopatické služby naplňují definici zdravotní péče podle zákona o zdravotních službách, a může je tedy poskytovat pouze držitel oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydaném krajským úřadem. Krajský soud v Brně rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví zrušil, to si však proti rozsudku podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Rozšířený senát přisvědčil po zvážení stanovisek žalobkyně, Ministerstva zdravotnictví, České lékařské komory i představitelů homeopatické praxe závěru, že homeopatie zdravotní službou podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách není. Uvedený zákon je založen na tom, že  zdravotní služby musí být poskytovány podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů. Podle shodného tvrzení všech osob, které se soudu v průběhu řízení vyjádřily, však nebyly účinky homeopatie vědecky prokázány. Soudci rozšířeného senátu proto dospěli k závěru, že pokud nelze homeopatii poskytovat podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, neboť podle nich žádné prokázané účinky nemá, pak se nemůže jednat o zdravotní službu. Homeopatie navíc není zařazena mezi obory zdravotní péče podle příslušných předpisů a nelze se v ní ani vzdělávat v kurzech pořádaných ve státem uznaných institucích pro vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Pokud by rozšířený senát přisvědčil názoru Ministerstva zdravotnictví, pak by to fakticky vedlo k zákazu poskytování homeopatie v České republice. Nemohla by totiž být poskytována ani zdravotnickými pracovníky jako zdravotní služba, neboť by jí nešlo provádět v souladu s poznatky vědy, ani by nemohla být poskytována jinými osobami, protože by tyto osoby nedisponovaly oprávněním k poskytování zdravotních služeb.

Ze zákona o zdravotních službách, jiných právních předpisů ani rozprav v Parlamentu neplyne, že by bylo úmyslem zákonodárce zakázat přijetím zákona o zdravotních službách nejen poskytování homeopatie, ale i veškerých dalších směrů tzv. alternativní či komplementární medicíny. Ministerstvo zdravotnictví proto nemůže bránit poskytování takových služeb.

„Je právem občanů, jako svobodných jedinců, pokusit se řešit své zdravotní obtíže i metodami, které podle aktuálních vědeckých poznatků žádné účinky nemají, pokud nejsou uváděni v omyl o tom, že by se jednalo o zdravotní službu podle zákona o zdravotních službách. Stát jim nemá bránit v hledání jejich štěstí, ačkoliv se může domnívat, že se jedná o cestu neefektivní,“ uvedl k věci soudce zpravodaj rozšířeného senátu Petr Mikeš.

To, že se nejedná o zdravotní službu, neznamená, že by poskytovatelé alternativní medicíny nemohli být postižitelní podle jiných právních předpisů. Jak uvedl Petr Mikeš: „Pokud by poskytovatel služby alternativní medicíny klamal spotřebitele o skutečné povaze poskytovaných služeb, přicházelo by v úvahu zejména jeho postižení za nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele. Homeopat či jiný léčitel spotřebiteli též odpovídá občanskoprávně za způsobenou újmu a v krajním případě vůči němu může být vyvozena i odpovědnost trestní, zejména za spáchání trestného činu ublížení na zdraví.“ Rozšířený senát proto kasační stížnost ministerstva zamítl.

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu se věcí zabýval z toho důvodu, že v roce 2017 dospěl jeden z jeho senátů k závěru, že homeopatie může představovat zdravotní službu, zatímco senát, který měl rozhodovat o nyní podané kasační stížnosti ministerstva, učinil závěr opačný. A ten nyní i rozšířený senát potvrdil.

Informace k rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 19. září 2019 ve věci sp.zn. 2 As 122/2017.

 

Sylva Dostálová

tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 11.3.2020

Aktuality

Egyptský soudce absolvoval stáž na Nejvyšším správním soudu

Po dvou letech se opět na Nejvyšším správním soudu uskutečnil výměnný pobyt v rámci programu Mezinárodní asociace vysokých správních soudů. Tentokrát jej absolvoval místopředseda egyptské Státní rady a soudce jejího Nejvyššího správního soudu Mohamed A. M. Ismail.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 4/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 1/2021
Datum jednání:  29.11.2021
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců
Sp. zn.:  12 Ksz 4/2021
Datum jednání:  15.12.2021


Sbírka rozhodnutí NSS